Dostrajanie Caen A3584

Dostrajanie Caen A3584 jest przetwornikiem cyfrowym wykorzystywanym do wejściowego dostrajania sygnałów analogowych. Urządzenie ma szeroki zakres częstotliwości, w tym DC-50 MHz, współczynnik szumu mniejszy niż 0,1 dB i współczynnik harmonicznych mniejszy niż 0,1 dB. Caen A3584 oferuje szeroki zakres wejściowych poziomów sygnałów, które można regulować za pomocą odpowiednich ustawień wzmocnienia. Przetwornik jest wyposażony w wyjście optyczne, które można wykorzystać do wysyłania sygnału bezpośrednio do sieci Ethernet. Dzięki temu możliwe jest dostarczanie sygnału z wejścia analogowego do sieci bezpośrednio za pomocą przetwornika Caen A3584.

Ostatnia aktualizacja: Dostrajanie Caen A3584

Na tej stronie znajdują się różne ustawienia i parametry, które można wykorzystać do precyzyjnego skonfigurowania instalacji programu FreeCAD lub do rozwiązywania problemów.

Parametry opcjonalne

Edytor preferencji FreeCAD w menu Edycja → Preferencje jest powszechnie używany do wprowadzania i edycji tabeli parametrów programu.

Jednak możliwy jest również dostęp, modyfikacja i ręczne tworzenie parametrów za pomocą Edytora parametrów znajdującego się w menu Narzędzia → Edycja parameterów.

Poniższa lista przedstawia parametry, które nie są dostępne za pośrednictwem edytora preferencji, ale które można ustawić ręcznie (w BaseApp/Preferencje):

 • Addons/developerMode (boolean): Ustaw wartość opcji na PRAWDA aby włączyć tryb deweloperski Menadżera dodatków. Zobacz stronę Metadane pakietu.
 • Bitmaps/Theme/ThemeSearchPaths (boolean): Ustaw wartość opcji na FAŁSZ aby FreeCAD używał dołączonych ikon zamiast systemowego motywu ikon w Linuksie.
 • Dialog/DontUseNativeColorDialog (boolean): Ustawienie okna dialogowego selektora kolorów. Ustaw wartość na FAŁSZ, jeśli chcesz, aby FreeCAD używał natywnego okna dialogowego koloru w twoim systemie, a nie okna Qt Color. Wartość domyślna to PRAWDA.
 • Dialog/DontUseNativeDialog (boolean): Ustawienie okna dialogowego pliku. Ustaw wartość na FAŁSZ, jeśli chcesz używać natywnego okna dialogowego Plik podczas otwierania plików lub PRAWDA, aby używać okna dialogowego Qt File Picker. Domyślne zależy od ustawienia podczas kompilacji: #define (USE_QT_FILEDIALOG).
 • Dialog/DontUseNativeFontDialog (boolean): Używane przez polecenie Kształt z tekstu. Ustaw wartość na FAŁSZ, aby użyć natywnego okna dialogowego Czcionka.
 • DockWindows/TreeView/Enabled (boolean): Ustaw wartość opcji na PRAWDA aby umożliwić dokowanie widżetu Widok drzewa niezależnie od Widoku Połączonego. Po zmianie wartości parametru potrzebny jest restart programu FreeCAD, aby widżet był dostępny na liście Panelu - Widok połączony.
 • DockWindows/PropertyView/Enabled (boolean): Ustaw wartość opcji na PRAWDA aby umożliwić dokowanie widżetu Widok właściwości niezależnie od Widoku Połączonego. Po zmianie wartości parametru potrzebny jest restart programu FreeCAD, aby widżet był dostępny na liście Panelu - Widok.
 • DockWindows/DAGView/Enabled (boolean): Ustaw wartość opcji na PRAWDA aby włączyć wersję testową dokowanego widżetu DAG view.
 • Document/AutoNameDynamicProperty (boolean): Ustaw na wartość PRAWDA, aby FreeCAD automatycznie zmieniał nazwy właściwości dynamicznych z niepoprawnie podaną nazwą zamiast wyrzucać wyjątek. Zwróć uwagę, że kod Pythona nie będzie miał dostępu do nowej nazwy.
 • Document/ChangeViewProviderTouchDocument (boolean): Ustaw wartość opcji na false aby zmiany widoczności elementów nie oznaczały dokumentu jako zmodyfikowany.
 • Document/SaveThumbnailFix (boolean): Ustaw wartość opcji na PRAWDA aby naprawić problem z Qt5, który uniemożliwia generowanie miniaturek plików . FCStd.
 • General/LockToolBars (boolean): Ustaw wartość na PRAWDA, aby uniemożliwić przeciąganie pasków narzędzi i ukryć małe uchwyty do przeciągania. Najczęściej używane w połączeniu z arkuszami stylów, które sprawiają, że paski narzędzi są pionowe.
 • General/RecentIncludesExported (boolean): Ustaw wartość opcji na PRAWDA to include exported files in the Recent Files list. Defaults to FAŁSZ.
 • General/RecentIncludesImported (boolean): Ustaw wartość opcji na FAŁSZ to exclude imported files from the Recent Files list. Defaults to PRAWDA.
 • Macro/DuplicateFrom001 (boolean): Ustaw wartość opcji na PRAWDA aby zawsze rozpoczynać poszukiwanie sugerowanej nazwy pliku z duplikatem makra od @001 zamiast aktualnego @NNN (jeśli dotyczy). Domyślna wartość FAŁSZ.
 • Macro/DuplicateIgnoreExtraNote (boolean): Ustaw wartość na PRAWDA, aby zignorować dodatkową notatkę podczas sugerowania zduplikowanej nazwy pliku makra. Dodatkowa uwaga to tekst w nazwie pliku po "@NNN" i przed ". FCMacro". Przykład: "my_macro@005. my_note. Jeżeli ustawiono wartość PRAWDA, następną sugerowaną nazwą pliku będzie "my_macro@006. Jeżeli FAŁSZ, to następną sugerowaną nazwą pliku jest "my_macro@006. Aby tekst został rozpoznany jako dodatkowa notatka, powinien zaczynać się od kropki (". ") po członie "@NNN". W przeciwnym razie, na przykład "my_macro@006_my_note. FCMacro" otrzyma "my_macro@006_my_note@001. FCMacro" jako sugerowaną nową nazwę pliku, co może być pożądane w niektórych przypadkach. Domyślną wartością jest FAŁSZ.
 • Macro/ReplaceSpaces (boolean): Ustaw wartość na FAŁSZ, jeśli nie chcesz, aby spacje w nazwach plików były automatycznie zamieniane na podkreślenia podczas tworzenia, zmiany nazwy lub powielania makra. Nie ma to wpływu na istniejące pliki, ma znaczenie tylko przy tworzeniu nowego pliku, zmianie nazwy lub powielaniu istniejącego. Domyślną wartością jest PRAWDA.
 • MainWindow/ClearMenuBar (boolean): Ustaw wartość na PRAWDA aby wyczyścić pasek menu przy zmianie środowiska pracy, przydatne gdy używasz globalnego menu, gdyż może ono nie aktualizować się przy zmianie środowiska pracy i szybko stać się zagracone wpisami w menu każdego środowiska. Domyślna wartość to FAŁSZ. Na macOS jest oczyszczane w każdym przypadku, aby obejść błąd w Qt.
 • MainWindow/ToolBarNameAsToolTip (boolean): Ustaw wartość na FAŁSZ, aby nie wyświetlać nazwy paska narzędzi jako etykiety. Domyślnie PRAWDA.
 • Mod/Draft/defaultCameraHeight (int): Ustawia wysokość kamery, gdy w pustym dokumencie Draft zostanie uruchomiona edycja projektu. Wartość 0 wyłącz, wartość domyślna FreeCAD to 5, dobra przy pracy w milimetrach, dobra wysokość przy pracy w Środowisku pracy Arch to 4500.
 • Mod/Part/ParametricRefine (boolean): Ustaw wartość opcji na FAŁSZ, aby funkcja udoskonal kształt utworzyła niezależną kopię, a nie linkowaną. Domyślną wartością jest PRAWDA jeśli wartość nie jest dostępna.
 • Mod/PartDesign/AdditiveHelixPreview (boolean): Ustaw wartość opcji na PRAWDA aby zapewnić, że helisa addytywna, która nie przecina ciała, jest widoczna w podglądzie.
 • Mod/PartDesign/SubtractiveHelixPreview (boolean): Ustaw wartość opcji na PRAWDA aby upewnić się, że helisa odejmowana, która nie przecina ciała, jest widoczna w podglądzie. Wartością domyślną jest PRAWDA.
 • Mod/PartDesign/SwitchToTask (boolean): Ustaw wartość opcji na FAŁSZ, aby uniemożliwić przełączenie na panel zadań podczas uruchamiania Środowiska pracy Projekt części. Wartością domyślną jest PRAWDA, jeśli wartość nie jest dostępna.
 • Mod/PartDesign/SwitchToWB (boolean): Ustaw wartość opcji na FAŁSZ, aby zapobiec automatycznemu wywołaniu Środowiska pracy Projekt części, gdy aktywowana jest opcja zawartość.
 • PropertyView/AutoTransactionView (boolean): Ustawienie wartość opcji na PRAWDA powoduje, że zmiany właściwości karty Widok są dodawane do stosu cofania (a więc można je cofnąć).
 • Selection/AutoShowSelectionView (boolean): Ustaw wartość opcji na PRAWDA aby panel Widok zaznaczenia wyświetlał się automatycznie po wybraniu obiektu. Domyślnie FAŁSZ.
 • Selection/singleClickFeatureSelect (boolean): Ustaw opcję na wartość FAŁSZ, aby wyłączyć możliwość wyboru elementu jednym kliknięciem w środowisku Projekt Części.
 • TreeView/TreeViewStretchDescription (boolean): Ustaw opcję na wartość FAŁSZ, aby rozciągnąć kolumnę "Opis" w oknie widoku drzewa do prawej krawędzi panelu. Wartość domyślna to FAŁSZ.
 • View/Dimensions3dColor (ciąg znaków): Ustaw wartość koloru w formacie szesnastkowym #RRGGBB, aby zmienić kolor wyświetlania wymiarów bezpośrednich w narzędziu Część: Wymiarowanie liniowe.
 • View/DimensionsAngularColor (ciąg znaków): Ustaw wartość koloru w formacie heksadecymalnym #RRGGBB, aby zmienić kolor wyświetlania wymiaru kątowego w narzędziu Część: Wymiarowanie kątowe.
 • View/DimensionsDeltaColor (ciąg znaków): Ustaw wartość koloru heksadecymalnego w formacie #RRGGBB, aby zmienić kolor wyświetlania wymiarów ortogonalnych w narzędziu
 • View/NavigationDebug (boolean): Włącza debugowanie stylów nawigacji (od wersji v0. 19 tylko styl nawigacji Gesture ma coś do powiedzenia).
 • View/NavigationDebug (boolean): Udostępnia możliwość debugowania stylów nawigacji (od v0. 19, tylko styl nawigacji Gesture znajduje zastosowanie).
 • View/SavePicture (string): Ustaw wartość opcji na FramebufferObject, PixelBuffer lub CoinOffscreenRenderer dla różnych metod tworzenia obrazów w oknie widoku 3D.

Domyślna nazwa pliku eksportu

 • General/ExportDefaultFilenameMultiple (string): Ustaw domyślną nazwę pliku, która będzie używana podczas eksportu wielu obiektów. Domyślną wartością jest "%F".
 • General/ExportDefaultFilenameSingle (string): Ustaw domyślną nazwę pliku, która będzie używana podczas eksportu pojedynczego obiektu. Domyślną wartością jest "%F-%P-".

Obie te opcje umożliwiają automatyczne wstawianie do nazwy pliku różnych informacji, przy użyciu następujących znaków formatu:

 • %F - nazwa pliku. FCStd (lub etykieta, jeśli nie jest jeszcze zapisana)
 • %Lx - etykieta wybranego obiektu (obiektów), oddzielona znakiem 'x'
 • %Px - etykieta zaznaczonego obiektu(ów) i ich pierwszego rodzica, oddzielona znakiem 'x'
 • %U - data i godzina, w UTC, ISO 8601
 • %D - data i czas, w lokalnej strefie czasowej, ISO 8601.

Wszelkie inne znaki traktowane są dosłownie. Jeśli wynikowa nazwa pliku jest nieprawidłowa, zostanie zmieniona przy zapisie, a nieprawidłowe znaki zostaną zastąpione znakiem podkreślenia ' _ ' .

Kolory etykiet wiązań Szkicownika

Etykieta w Szkicowniku, która wyświetla aktualny stan wiązań (np. " Nie w pełni wiązany", " Nadmiar wiązań", " W pełni wiązany" itd. ) jest stylizowana dla każdego stanu za pomocą arkusza stylów Qt lub preferencji użytkownika. Preferencje użytkownika mają pierwszeństwo, jeśli zostały ustawione (w Mod/Szkicownik/Ogólne):

 • Kolor komunikatu Pustego szkicu - domyślnie czarny z 50% kryciem.
 • Kolor komunikatu Nie w pełni związany - domyślnie czarny.
 • Kolor komunikatu Nieprawidłowo sformułowane wiązanie - domyślnie czerwony.
 • Kolor komunikatu Wiązanie konfliktowe - domyślnie czerwony.
 • Kolor komunikatu Wiązanie nadmiarowe - domyślnie czerwony.
 • Kolor komunikatu Wiązanie częściowo nadmiarowe - domyślnie królewski niebieski.
 • Kolor komunikatu Błąd solwera - domyślnie czerwony.
 • Kolor komunikatu Związany w pełni - domyślnie zielony.

Powiązane z myszką

 • General/ComboBoxWheelEventFilter (boolean): Należy ustawić wartość true, aby widżety nie przechwytywały zdarzeń związanych z kółkiem myszy i uniemożliwiały przewijanie obszarów, które można przewijać. Wymaga uwzględnienia ponownego uruchomienia programu FreeCAD.
 • View/GestureRollFwdCommand, View/GestureRollBackCommand (string): Komendy, które mają być wykonywane za pomocą gestów przewijania przycisków myszy w stylu nawigacji Gesture.
 • View/GestureMoveThreshold (integer): Odległość, jaką musi pokonać kursor myszy (px), aby wejść w tryb obrotu lub przesuwania w stylu nawigacji Gesture. Wartość domyślna 5.
 • View/GestureTapHoldTimeout (integer): Określa jak długo trzeba czekać (w milisekundach), aby wejść w tryb obrotu w stylu nawigacji Gesture. Pomocne może być zwiększenie wartości, jeśli przeciąganie geometrii w szkicowniku jest trudne. Domyślnie jest to wartość 700.

Skróty klawiaturowe

Klawisz ESC

 • General/TasksKeyEsc (boolean): Utwórz i ustaw wartość na false, aby wyłączyć wychodzenie klawiszem ESC z Panelu zadań we wszystkich środowiskach pracy (to znaczy, jeśli panel zadań jest aktywny).

Szczególne Środowiska pracy

 • TechDraw ma kilka ukrytych przełączników opisanych w [[TechDraw_Preferences/pl#

Ustawienia ukryte|Tech Draw: Preferencje]].

Powiązane

 • Edytor parametrów
 • Edytor ustawień

Centrum użytkownika

 • Jak zacząć
 • Instalacja: Pobieranie programu, Windows, Linux, Mac, Dodatkowych komponentów, Docker, AppImage, Ubuntu Snap
 • Podstawy: Informacje na temat FreeCAD, Interfejs użytkownika, Profil nawigacji myszką, Metody wyboru, Nazwa obiektu, Edytor ustawień, Środowiska pracy, Struktura dokumentu, Właściwości, Pomóż w rozwoju FreeCAD, Dotacje

 • Pomoc: Poradniki, Wideo poradniki
 • Środowiska pracy: Strona Startowa, Architektura, Rysunek Roboczy, MES, Obraz, Inspekcja, Siatka, OpenSCAD, Część, Projekt Części, Path, Punkty, Raytracing, Inżynieria Wsteczna, Szkicownik, Arkusz Kalkulacyjny, Start, Powierzchnia 3D, Rysunek Techniczny, Test Framework, Web
 • Przestarzałe środowiska pracy: Complete, Kreślenie, Robot
 • Dodatki: Menadżer dodatków, Zewnętrzne środowiska pracy, Skrypty i makrodefinicje
 • Hubs: Centrum użytkownika, Centrum Power użytkownika, Centrum programisty

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

tuning

fine-tuning

tune

fine-tune

tweaking

Dodatkowo przedwzmacniacz posiada wbudowany tuner, zapewniając szybkie i łatwe dostrajanie podczas podróży lub w ustawieniach na żywo.

In addition, the preamp features an on-board tuner, providing quick and easy tuning whilst on the go or within live settings. Instynktowne dostrajanie się do środowiska, rytmizowanie, prawdopodobnie prowadzi do zatracenia tożsamości. An instinctive tuning in to the environment, to its rhythm, possibly leads to a loss of identity. Między badaniami dozwolone jest dostrajanie precyzyjne układu napędzania paliwem. Between the tests fine-tuning of the fuelling system is allowed. EN-PL_5025487">Szybka instalacja i proste dostrajanie i przyszłe dostosowania. Fast installation and simple fine-tuning and future adjustments. EN-PL_9510807">Zaprojektowany z przełącznikiem nożnym, ułatwia dostrajanie. Designed with pedal switch, make it convenient to tune. EN-PL_18121885">Umożliwia on kierowcy dostrajanie ustawień trakcji do aktualnych warunków drogowych. This system allows the driver to tune traction settings according to road conditions. EN-PL_23148191">Ponadto wbudowany tuner oferuje precyzyjne, szybkie i łatwe dostrajanie w podróży. Additionally, a built-in tuner offers precise, quick, and easy tuning on the go. EN-PL_1256009">Podczas słuchania radia dostępny jest bogatszy interfejs, który umożliwia łatwe dostrajanie ulubionych stacji radiowych i korzystanie z funkcji programowania. With a better user interface when you listen to the radio, you can easily tune to your favourite radio stations and enjoy the station pre-set functions. EN-PL_36800652">Wprowadzanie bardziej wydajnych narzędzi i dostrajanie procesów roboczych to element nieustannego wysiłku na rzecz zwiększania produktywności. Implementing more efficient tools and fine-tuning working processes are part of the continuous work for improving productivity. EN-PL_15584322">Można także dodać RT (solidne dostrajanie), aby nadać priorytet stabilności kontroli. You can also add RT (robust tuning) to give priority to controlling stability. EN-PL_5216278">Ten zaawansowany system oferuje szybkie i łatwe dostrajanie poprzez jego LED czytelnym ekranem. This sophisticated system offers quick and easy tuning via its LED easy-read screen. EN-PL_11433322">Pan Kiuchi traktuje swoje produkty jak dzieła sztuki - ostatecznie "dostrajanie" to osobisty wybór projektanta. Mr. Kiuchi treats his products as works of art - ultimately "tuning" is a personal choice of a designer. EN-PL_17393043">Chcemy skupić się na zadaniach wysokiego poziomu, takich jak: dostrajanie wydajności, optymalizacja schematu; nie chcąc poświęcać czasu na codzienne administrowanie bazą danych. We want to focus on high-level tasks, such as performance tuning, schema optimization; not wanting to spend time on the daily administration of the database. EN-PL_27077662">W celu umożliwienia świadczenia zdalnych usług technicznych, takich jak zdalne rozwiązywanie problemów i zdalne dostrajanie. To enable remote technician services, such as remote troubleshooting, and remote tuning. EN-PL_39176423">Można również osiągnąć precyzyjne i łatwe dostrajanie dla wielu instrumentów strunowych, w tym gitary, gitara basowa, skrzypce i ukulele. You can also achieve precise and easy tuning for multiple stringed instruments including guitar, bass, violin and ukulele. EN-PL_807177">Pracujemy nad oprogramowaniem, które przeprowadzi to dostrajanie automatycznie, ale obecny kod oparty jest na zgadywaniu. We are developing software to do this tuning automatically, but the current code just contains guesses. EN-PL_31294014">System przekładni zamkniętych dla precyzyjne i łatwe dostrajanieEnclosed gear machineheads for precise and easy tuningInteligentne dostrajanie wydajności korzysta z wbudowanej inteligencji z uczeniem maszynowym i technologii adaptacyjnych do ciągłego optymalizowania wydajności bazy danych w czasie rzeczywistym. Intelligent performance tuning uses built-in intelligence with machine learning and adaptive technologies to continuously optimize database performance in real time. EN-PL_20546313">Uwaga - mimo, że tuner jest marką 'mosiądz i dęte drewniane' zapewni niezwykle dokładne dostrajanie dla każdego instrumentu, takich jak gitary. Please note - although the tuner is branded 'brass and woodwind' it will provide extremely accurate tuning for any instrument such as a guitar. EN-PL_22066401">Szkolenie obejmowało wiele tematów i wszystko zostało zrobione w bardzo szczegółowy sposób (zwłaszcza dostrajanie parametrów modelu - nie spodziewałem się, że będzie na to czas i byłem zdziwiony). Training covered many topics and everything was done in a very detailed manner (especially tuning of model's parameters - I didn't expected that there will be a time for this and I was gratly surprised).

Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 208. Pasujących: 208. Czas odpowiedzi: 104 ms.

DocumentsRozwiązania dla firmKoniugacjaSynonimyKorektorInformacje o nas i pomoc

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200

Wykaz wyrażeń: 801-1200

Wyświetlanie dziennika dostrajania wydajności

 1. Menu aplikacji Opcje.
 2. Na karcie System, w obszarze Wydajność 3D, kliknij opcję Ustawienia wydajności.
 3. W oknie dialogowym Degradacja adaptacyjna i dostrajanie wydajności kliknij przycisk Pokaż dziennik dostrajania.

Sprawdzanie dostępnych aktualizacji certyfikacji kart i sterowników grafiki
 • Menu aplikacji Opcje.
 • W oknie dialogowym Degradacja adaptacyjna i dostrajanie wydajności kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje.

  Zostanie wyświetlona strona WWW z opisem programu certyfikacji.

 • Poszukaj własnej karty i sterownika grafiki na liście. Jeśli znajdziesz nowszy sterownik, postępuj zgodnie z instrukcjamipobierania.

  Ręczne dostrajanie wydajności
 • W oknie dialogowym Degradacja adaptacyjna i dostrajanie wydajności kliknij przycisk Dostrajanie ręczne.
 • W oknie dialogowym Ręczne dostrajanie wydajności można włączyć akcelerację sprzętową, o ile ikona obok pola wyboru jest zielonymznacznikiem lub żółtym znakiem ostrzegawczym.
 • W obszarze Ustawienia ogólne lub Krzyżowanie dynamiczne można wyczyścić ustawienia lub obniżyć ich wartość w celu poprawieniawydajności.

  Resetowanie wydajności do zalecanych wartości
 • W oknie dialogowym Ręczne dostrajanie wydajności kliknij opcję Resetuj do zalecanych wartości.

 • Dostrajanie Caen A3584

  Bezpośredni link do pobrania Dostrajanie Caen A3584

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Dostrajanie Caen A3584