Lista części i instrukcja demontażu Fujitsu Airstage Ajy144lalh

Lista części i instrukcja demontażu Fujitsu Airstage AJY144LALH są łatwe do znalezienia i należy je stosować do demontażu tego systemu. Należy zapoznać się z listą części zanim zacznie się demontaż, aby upewnić się, że wszystkie części są dostępne i że wszystkie czynności zostaną wykonane zgodnie z instrukcją. Przed rozpoczęciem demontażu należy również odłączyć system od prądu i odłączyć wszystkie połączenia. Następnie demontujemy obudowę systemu, wykręcając wszystkie śruby i wyjmując wszystkie elementy. Następnie wyjmujemy wszystkie części, używając odpowiednich narzędzi i zgodnie z instrukcją, aż do całkowitego demontażu systemu. Po zakończeniu demontażu, wszystkie części należy właściwie zidentyfikować, zapakować i zachować na przyszłe potrzeby.

Ostatnia aktualizacja: Lista części i instrukcja demontażu Fujitsu Airstage Ajy144lalh

Zobacz poniższy poradnik dla Fujitsu Airstage ASYA18GBCH. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Fujitsu Airstage ASYA18GBCH, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Fujitsu Airstage ASYA18GBCH. Upewnij się, że opisujesz trudności z Fujitsu Airstage ASYA18GBCH tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Fujitsu Airstage ASYA18GBCH

Strona: 1

INSTRUKCJA OBSŁUGIJEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (ścienna)Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do użytku w przyszłości.NR CZĘŚCI 9377772299PolskiASYA18GBCH/ASHA18GBCHASYA24GBCH/ASHA24GBCHASYA30GBCH/ASHA30GBCH9377772299_OM_Pl. indd 1 30/01/2017 14:27:33

Strona: 2

Pl-1●● Nie pić wody, z której opróżniono klimatyzator.● Nie wystawiać żeber wymiennika ciepła na działanie wysokiego ciśnienia.● Nie rozpylać gazów łatwopalnych w pobliżu klimatyzatora.● Nie dotykać przewodów rurowych podczas pracy.● Upewnić się, że wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny znajduje sięw odległości co najmniej 1 m od jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.● Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tymdzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, umysłowej lub czuciowej bądźnieposiadające odpowiedniej wiedzy albo doświadczenia, chyba że znaj-dują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwolub zostały przez nią poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia.Należy zadbać o to, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.Uwaga:Po włączeniu trybu pracy układ odzysku ciepła może potrzebować klikuchwil na przygotowanie do działania. Nie jest to objawem usterki.ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTALACJIPRZESTROGA● Nie próbować przeprowadzać instalacji klimatyzatora samodzielnie.● W skład niniejszej jednostki nie wchodzą części wymagające serwiso-wania przez użytkownika. W celu dokonania naprawy zawsze kontak-tować się z autoryzowanym personelem serwisowym.● W przypadku przenoszenia sprzętu skontaktować się z autoryzowa-nym personalem serwisowym w celu przeprowadzenia demontażui instalacji jednostki.● Jednostka musi być uziemiona.● Upewnić się, że zastosowano odpowiedni układ odpływowy, umożliwia-jący odprowadzenie wody.● Nie należy instalować klimatyzatora w pobliżu kominków i innychrozwiązań grzewczych.● Zarówno w przypadku instalacji jednostek wewnętrznych, jak i ze-wnętrznych, należy zastosować środki uniemożliwiające dzieciomdostęp do urządzeń.NAZWY CZĘŚCI(2)(5)(6)(7)(4)(14)(13) (12)(11)(10)(9)(8)(15)(1)(3)(1) Panel sterowania(2) Przycisk MANUAL AUTO: Służy do obsługi urządzenia, gdy pilotzdalnego sterowania jest niedostępny.(3) Wskaźniki(4) Odbiornik sygnałów pilota zdalnego sterowania: W tym miejscuodbierane są sygnały wysyłane z pilota zdalnego sterowania.(5) Wskaźnik OPERATION (światło zielone) Świeci, gdy urządzenie jestwłączone.(6) Wskaźnik TIMER (światło pomarańczowe) Świeci, gdy regulatorczasowy jest włączony.(7) Wskaźnik FILTER (światło czerwone) Świeci, gdy filtr jest zabrudzony.Należy go czyścić zgodnie z informacjami w części „CZYSZCZENIEI KONSERWACJA”. Wskaźnik gaśnie, gdy po czyszczeniu na pilociezdalnego sterowania naciśnięty zostanie przycisk FILTER RESET.(8) Kratka wlotowa(9) Panel przedni(10) Filtr powietrza(11) Żaluzje regulacji kierunku nawiewu UP/DOWN(12) Ruchomy dyfuzor(13) Żaluzja regulacji prawo-lewo (za żaluzją regulacji kierunku nawiewu)(14) Wężyk odpływu skroplin(15) Filtr oczyszczania powietrzaZALECENIA DOTYCZĄCE BEZ-PIECZEŃSTWA● Przed przystąpieniem do użytkowania niniejszego urządzenia należyuważnie zapoznać się z sekcją „ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIE-CZEŃSTWA” i korzystać ze sprzętu w prawidłowy sposób.● Wszystkie instrukcje zawarte w tej sekcji dotyczą bezpieczeństwa. Należyzawsze przestrzegać zaleceń dotyczących bezpiecznego użytkowania.● Użyte w poniższych instrukcjach terminy „OSTRZEŻENIE” i „PRZE-STROGA” mają następujące znaczenie:OSTRZEŻENIETen symbol został użyty do oznaczenia operacji, któ-rych nieprawidłowe wykonanie może skutkować śmier-cią bądź poważnymi obrażeniami ciała użytkownika.Ten symbol został użyty do oznaczenia operacji,których nieprawidłowe wykonanie może skutkować ob-rażeniami ciała użytkownika lub uszkodzeniem mienia.ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA● Nie wystawiać się na działanie strumienia powietrza generowanegoprzez klimatyzator przez dłuższy czas.● Nie wkładać palców ani przedmiotów w otwory wylotowe bądź kratkiwlotowe.● Z wyjątkiem NAGŁYCH PRZYPADKÓW, nigdy nie wyłączać wyłącz-nika głównego ani podrzędnego w czasie pracy jednostek wewnętrz-nych. Operacja ta powoduje awarię sprężarki i wyciek wody.Najpierw należy wyłączyć jednostkę wewnętrzną za pomocą jednostkisterującej, konwertera lub zewnętrznego urządzenia wejściowego,a następnie wyłączyć wyłącznik.Konieczne jest wykonanie niezbędnych operacji przy użyciu jednostkisterującej, konwertera lub zewnętrznego urządzenia wejściowego.● Jeżeli kabel zasilający niniejszego urządzenia ulegnie uszkodzeniu,wymiany akcesorium może dokonać wyłącznie autoryzowany personelserwisowy, ponieważ wymagane jest użycie specjalistycznych narzędzii odpowiedniego kabla.● W przypadku wycieku czynnika chłodniczego ugasić płomienie, jeślidojdzie do zapłonu, wywietrzyć pomieszczenie i skontaktować sięz autoryzowanym personelem serwisowym.● Co jakiś czas w trakcie użytkowania zapewniać wentylację.● Nie używać do zastosowań obejmujących przechowywanie żywności,przyrządy precyzyjne i dzieła sztuki.● Nie umieszczać legowisk/kojców dla zwierząt bądź roślin bezpośredniona drodze przepływu strumienia powietrza.● Nie kierować strumienia powietrza na kominki bądź urządzenia grzewcze.● Nie blokować ani nie zakrywać otworów wlotowych i wylotowych.● Nie wchodzić na klimatyzator ani nie umieszczać na nim przedmiotów.● Nie umieszczać na klimatyzatorze wazonów z kwiatami ani pojemni-ków z wodą.● Nie używać jednostki wewnętrznej do zawieszania przedmiotów.● Nie umieszczać pod jednostką wewnętrzną przedmiotów, które niemogą ulec zamoczeniu.● Podczas czyszczenia klimatyzatora bądź filtru powietrza zawsze wyłą-czać wyłącznik elektryczny.● Nie polewać jednostki bezpośrednio wodą lub środkiem czyszczącymani nie myć w nich urządzenia.● Nie narażać klimatyzatora na bezpośredni kontakt z wodą.● Nie obsługiwać klimatyzatora mokrymi rękami.● Sprawdzać podstawę montażową pod kątem uszkodzeń.● Używać tylko z zamontowanymi filtrami powietrza.SPIS TREŚCIZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.................................... 1NAZWY CZĘŚCI..................................................................................... 1TRYB PRACY MANUAL AUTO............................................................... 2REGULACJA KIERUNKU CYRKULACJI POWIETRZA.......................... 2WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA........................................ 2CZYSZCZENIE I KONSERWACJA......................................................... 3ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW......................................................... 4DANE TECHNICZNE.............................................................................. 5INSTRUKCJA OBSŁUGIJednostka wewnętrzna (ścienna) systemu klimatyzacyjnego VRFMANUALAUTO9377772299_OM_Pl. indd 1 30/01/2017 14:27:34

Strona: 3

Pl-2Jednostka sterująca (opcja)Rodzaje pilotów zdalnego sterowania:● Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania● Przewodowy pilot zdalnego sterowania● Podstawowy pilot zdalnego sterowaniaInstrukcje z zakresu użytkowania można znaleźć w instrukcji obsługidołączonej do każdego z urządzeń.TRYB PRACY MANUAL AUTOUrządzenie należy przełączyć w tryb pracy MANUAL AUTO w przypadkuzgubienia pilota zdalnego sterowania lub braku możliwości skorzystaniaz niego z innego powodu.Nie wolno naciskać przycisku MANUAL AUTO, gdy ma się mokre ręce aniużywać do tego celu ostro zakończonych przedmiotów, w przeciwnym raziemoże dojść do porażenia prądem elektrycznym bądź awarii urządzenia.Uruchamianie urządzeniaNależy nacisnąć przycisk MANUAL AUTO na panelusterowania.Sposób pracy urządzenia można dostosować za pomocą następujących ustawień.Tryb pracy AUTO:W sytuacji, gdy wybranie trybu Auto nie jestmożliwe, urządzenie będzie pracować w takimsamym trybie jak inna jednostka wewnętrznabędąca częścią tego samego systemu. (Jeżelipozostałe jednostki wewnętrzne wchodzącew skład systemu nie są włączone, klimatyzatorpracuje w trybie chłodzenia. )Prędkość wentylatora AUTOUstawienie temperatury 23°CZatrzymywanie pracy urządzeniaNależy nacisnąć przycisk MANUAL AUTO na panelu sterowania.REGULACJA KIERUNKU CYRKU-LACJI POWIETRZAStrumień powietrza można regulować w płaszczyźnie pionowej za pomocą jednostkisterującej. Taka sama możliwość regulacji istnieje również w płaszczyźnie poziomej.Płaszczyzna pionowa Płaszczyzna pozioma(1) (2) (3) (4)Tryb chłodzenia i suchy:(1), [(2)], (3), (4), (5)Tryb ogrzewania:(1), [(2)], (3), (4), (5)[]: Ustawienie dostępne wyłącznieza pośrednictwem bezprzewodo-wego pilota zdalnego sterowania.(1), (2), (3), (4), (5)Tryb ogrzewania: (1), (2), (3), (4), (5)WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYT-KOWANIAPraca i wydajnośćTryb priorytetowy i oczekiwania● Do jednego systemu można podłączyć wiele jednostek wewnętrznych.Istnieją ograniczenia w zakresie trybu pracy zależnie od urządzenia.Tryb priorytetu chłodzenia:Gdy system składa się z wielu jednostek wewnętrznych pracującychw trybie chłodzenia bądź w trybie suchym, nie można skonfigurowaćtakże funkcji ogrzewania.Tryb priorytetu ogrzewania:w trybie ogrzewania, nie można wybrać również trybu chłodzenia i su-chego.Tryb oczekiwania:Urządzenie jest przełączane w tryb oczekiwania po uruchomieniu conajmniej dwóch jednostek wewnętrznych pracujących w różnych trybach.Wszystkie jednostki wewnętrzne pracujące w trybie innym niż tryb prio-rytetowy są przełączane w tryb oczekiwania do momentu zmiany trybupriorytetowego (ich włączenie następuje po przełączeniu priorytetu).W takiej sytuacji włącza się wskaźnik OPERATION (światło zielone),a wskaźnik TIMER miga (światło pomarańczowe).Chłodzenie, gdy temperatura otoczenia jest niska● Gdy temperatura zewnętrzna spada, wentylatory jednostek zewnętrz-nych są przełączane w tryb niskiej prędkości lub jeden z wentylatorówjest co pewien czas wyłączany.Wydajność ogrzewania● W trybie ogrzewania urządzenie pracuje na zasadzie pompy ciepła,pochłaniając ciepło z powietrza na zewnątrz i przekazując ciepło downętrza pomieszczenia. W konsekwencji w momencie spadku tem-peratury powietrza na zewnątrz zmniejsza się wydajność działania.W przypadku uznania, że wydajność pracy w trybie ogrzewania jestniewystarczająca zalecamy użytkowanie niniejszego klimatyzatoraw połączeniu z urządzeniem grzewczym innego typu.● W trybie ogrzewania urządzenie ogrzewa całe pomieszczenie poprzezzapewnianie w nim obiegu powietrza, co oznacza, że po pierwszym włą-czeniu klimatyzatora ogrzanie pomieszczenia może zająć pewien czas.Automatyczne odmrażanie sterowane przez mikrokomputer● Gdy na zewnątrz temperatura powietrza jest niska, a poziom wil-gotności wysoki, na pracujących w trybie ogrzewania jednostkachzewnętrznych może formować się szron i w konsekwencji może dojśćdo obniżenia wydajności pracy. W celu uniknięcia tego typu spadkuwydajności, niniejszą jednostkę wyposażono w funkcję automatycz-nego odmrażania sterowanego przez mikrokomputer. W przypadkuformowania się szronu, praca klimatyzatora zostanie tymczasowozatrzymana i na krótki czas (na od 4 do 15 minut) zostanie uruchomio-ny układ odmrażania.Podczas operacji automatycznego odmrażania miga wskaźnik OPE-RATION (światło zielone).Operacja odzyskiwania oleju● Okresowo przeprowadzana jest operacja odzyskiwania oleju w celuponownego doprowadzenia oleju sprężarkowego do jednostki ze-wnętrznej.Podczas operacji odzyskiwania oleju miga (przez około 10 minut)wskaźnik OPERATION (światło zielone).Zakres temperatury i poziomu wilgotności● Wartości temperatury i poziomu wilgotności odpowiednie do użytkowa-nia niniejszego produktu podano w poniższej tabeli.Tryb chłodzenia/suchy Tryb ogrzewaniaTemperaturazewnętrznaNależy zapoznać się ze specyfikacją technicznąjednostek zewnętrznych.wewnętrznaOd 18 do 32°C termome-tru suchegoOd 10 do 30 °C termome-WilgotnośćOkoło 80% lub mniej● Jeżeli klimatyzator jest użytkowany w miejscach, w których tempera-tura osiąga wartości wyższe niż podane, uruchomiony może zostaćwbudowany układ ochronny zapobiegający uszkodzeniu obwodu we-wnętrznego. Podobnie w przypadku pracy w trybie chłodzenia i trybiesuchym w miejscach, w których temperatura osiąga wartości niższe niżpodane powyżej, wymiennik ciepła może zamarznąć, co z kolei możespowodować wyciek wody i inne uszkodzenia.● Gdy jednostka jest używana przez dłuższy czas w miejscach o wyso-kiej wilgotności, na powierzchni jednostki wewnętrznej może skraplaćsię para, a powstająca w wyniku tego procesu woda spływać na podło-gę i inne przedmioty znajdujące się pod urządzeniem.● Jednostki nie wolno używać w celach innych niż chłodzenie, ogrzewa-nie i osuszanie pomieszczeń w standardowych budynkach mieszkal-nych, a także zapewnianie w nich obiegu powietrza.9377772299_OM_Pl. indd 2 30/01/2017 14:27:34

Strona: 4

Pl-32. Należy usunąć zanieczyszczenia, posługując sięw tym celu odkurzaczem lub piorąc filtr.Po zakończeniu prania pozostawić filtr do całkowitego wyschnięcia w za-cienionym miejscu.3. Zainstalować filtr powietrza z powrotem i zamknąćkratkę wlotową.(1) Wyrównać boczne krawędzie filtru powietrza względem panelu iwcisnąć do końca, upewniając się, że dwa dolne zaczepy znajdują sięz powrotem w otworach panelu.Haczyki(dwa miejsca)(2) Zamknąć kratkę wlotową.(W celach poglądowych na rysunku zaprezentowane urządzenie bezzainstalowanej kratki wlotowej. )● Zanieczyszczenia można usunąć z filtru powietrza zarówno za pomo-cą odkurzacza, jak i poprzez umycie filtru w roztworze ciepłej wodyi delikatnego detergentu. W przypadku prania filtru przed ponownymzainstalowaniem należy pozostawić go do całkowitego wyschnięciaw zacienionym miejscu.● Nagromadzenie zanieczyszczeń na filtrze powietrza prowadzi dozmniejszenia przepływu powietrza, co jest równoznaczne z obniżeniemefektywności pracy i zwiększeniem poziomu hałasu.● Gdy urządzenie jest w użyciu, należy czyścić filtry powietrza co dwa tygodnie.●Po długim okresie użytkowania pył nagromadzony wewnątrzurządzenia może zmniejszyć jego wydajność. Oprócz czyszczeniai konserwacji urządzenia na własną rękę, zaleca się jego regularnekontrole. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się●W przypadku nieeksploatowania urządzenia przez co najmniejjeden miesiąc lub dłużej przed ostatnim wyłączeniem pozostawićje pracujące w trybie FAN na ok. pół dnia. Pozwoli to dokładniewysuszyć jego elementy wewnętrzne.Instalacja filtru oczyszczania powietrza1. Otworzyć kratkę wlotową i usunąć filtry powietrza.Filtr powietrza (prawy i lewy)2. Zainstalować zestaw filtra oczyszczania powietrza (2 elementy).(1) Umieścić filtr oczyszczania powietrza w przeznaczonej na to ramce.Zestaw filtru oczyszczania powietrzaRamka filtru oczyszczania powietrzaFiltr oczyszczania powietrza(2) Zaczepić zaczepy po obu stronach filtru do dwóch haczyków znajdują-cych się z tyłu ramki filtru oczyszczania powietrza.Haczyk (2 miejsc z tyłu)Zaczep (2 miejsc)Filtr oczyszczania powietrza nie może wystawać poza krawędzie ramki.(3) Zaczepić cztery punkty mocujące na górze i dole ramki filtru oczyszcza-nia powietrza do haczyków filtru.Tył filtruPunkt mocujący, haczyk (6 miejsc)CZYSZCZENIE I KONSERWACJA● Przed przystąpieniem do czyszczenia jednostki wyłączyć ją i odłączyćod źródła zasilania.● Upewnić się, że kratka wlotowa jest odpowiednio zainstalowana.● W przypadku przeprowadzania demontażu i wymiany filtrów powietrzanie dotykać wymiennika ciepła, ponieważ może to skutkować odniesie-niem obrażeń.● Nie wolno samodzielnie czyścić wnętrza jednostki. W celuprzeprowadzenia czyszczenia wnętrza zawsze kontaktować się● Do czyszczenia korpusu urządzenia nie używać wody o temperaturzewyższej niż 40°C, żrących środków czyszczących zawierającychczynniki ścierne ani substancji lotnych, takich jak rozpuszczalniki nabazie benzenu i rozcieńczalniki.● Uważać, aby nie doszło do kontaktu korpusu urządzenia ze środkamiowadobójczymi w płynie bądź sprayami do włosów.Czyszczenie kratki wlotowej1. Zdjąć kratkę wlotową.(1) Umieścić palce na obu dolnych końcach panelu kratki i unieść, pociąga-jąc do przodu. Jeżeli w trakcie unoszenia kratka nie „puszcza” w niektó-rych miejscach, kontynuować ruch w górę celem całkowitego jej zdjęcia.(2) Kratkę pociągnąć wyżej niż pośredni zaczep blokujący i szerokootworzyć tak, aby znalazła się w położeniu pionowym.Kratka wlotowaWałek domocowaniaGałka2. Umyć wodą.Usunąć zanieczyszczenia za pomocą odkurzacza, umyć urządzenie cie-płą wodą, a następnie osuszyć czystą szmatką z delikatnego materiału.3. Założyć kratkę wlotową z powrotem.(1) Pociągnąć gałki do końca.(2) Przytrzymując kratkę poziomo, wsadzić lewy i prawy wałek mocującydo łożysk na szczycie panelu.(3) Nacisnąć miejsce wskazane na rysunku strzałką i zamknąć kratkęwlotową.KratkawlotowaŁożyskoWałek do mocowaniaCzyszczenie filtru powietrza1. Otworzyć kratkę wlotową i usunąć filtr powietrza.Unieść dźwignię filtru powietrza, odczepić dwa dolne zaczepy i wyciągnąć.Dźwignia filtrupowietrza9377772299_OM_Pl. indd 3 30/01/2017 14:27:35

Strona: 5

Pl-43. Zainstalować dwa filtry powietrza i zamknąć kratkę● W przypadku korzystania z filtrów oczyszczania powietrza efekt ich działaniamożna zwielokrotnić poprzez ustawienie prędkości wentylatora na „HIGH”.Wymiana zanieczyszczonych filtrów oczyszczania powietrzaWymienić filtry, korzystając z następujących komponentów (sprzedawane osobno).● FILTR OCZYSZCZANIA POWIETRZA Z POLIFENOLAMI KATECHI-NOWYMI UTR-FA13-1● Filtr dezodoryzacji powietrza wytwarzający jony ujemne: UTR-FA13-22. Wymienić je na dwa nowe filtry oczyszczania powie-trza.(1) Usunąć stare filtry oczyszczania powietrza, wykonując całą proceduręw kolejności odwrotnej niż podczas instalacji.(2) Zainstalować nowe filtry w taki sam sposób, jak w przypadku zestawufiltra oczyszczania powietrza.Dotyczy filtrów oczyszczania powietrzaFILTR OCZYSZCZANIA POWIETRZA Z POLIFENOLAMI KATECHINO-WYMI (jeden arkusz)● Filtry oczyszczania powietrza to artykuły jednorazowego użytku. (Niemożna ich czyścić ani instalować ponownie. )● Zainstalować filtry niezwłocznie po otwarciu opakowania.(Pozostawienie filtrów w otwartym opakowaniu pogarsza efekt oczysz-czania powietrza. )● Zgodnie z ogólnym zaleceniem filtry należy wymieniać co trzy miesiące.Do wymiany zużytych, zabrudzonych filtrów oczyszczania powietrzaużyć delikatnych filtrów oczyszczania powietrza (UTR-FA13-1) (sprze-dawane oddzielnie).[Filtr dezodoryzacji powietrza wytwarzający jony ujemne (jedenarkusz) — jasnoniebieski]● Aby zachować efekt dezodoryzacji, filtry należy wymieniać co trzy lata.● Ramka filtru to produkt wielokrotnego użytku.Do wymiany filtrów użyć delikatnych filtrów dezodoryzacji powietrza(UTR-FA13-2) (sprzedawane oddzielnie).Konserwacja filtrów dezodoryzacji powietrzaAby zachować efekt dezodoryzacji, należy czyścić filtr co trzy miesiącewedług poniższych wskazówek.(1) Wyjąć filtr dezodoryzacji powietrza.(2) Umyć wodą i wysuszyć na powietrzu.1) Przepłukać filtry gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem, aż po-wierzchnia filtrów zostanie pokryta wodą. Płukać przy użyciurozcieńczonego neutralnego detergentu.(Nigdy nie czyścić poprzez wyżymanie albo pocieranie — prowa-dzi do zaniku efektu dezodoryzacji. )2) Przepłukać pod bieżącą wodą.3) Wysuszyć w zacienionym miejscu.(3) Zainstalować filtr dezodoryzacji powietrza z powrotem.ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓWNastępujące objawy nie świadczą o uszkodzeniu bądźawarii urządzenia.Działanie urządzenia nie rozpoczyna się natychmiast:● W przypadku wyłączenia, a następnie natychmiastowego ponownegowłączenia jednostki sprężarka nie uruchamia się przez około 3 minutyw celu zapobiegnięcia krótkiemu spięciu i spaleniu bezpiecznika.● Za każdym razem gdy wyłącznik jest wyłączany i ponownie włączany,na 3 minuty uruchamiany jest układ ochronny, który uniemożliwia pracęurządzenia przez ten czas.Przepływ powietrza jest słaby lub zerowy:● Po przełączeniu urządzenia w tryb ogrzewania wentylatory jednostkiwewnętrznej mogą tymczasowo przerwać pracę, aby umożliwić na-grzanie części wewnętrznych.● W przypadku pracy w trybie ogrzewania i wzrostu temperatury otocze-nia powyżej wartości skonfigurowanej dla termostatu nastąpi przerwa-nie pracy jednostki zewnętrznej i zatrzymanie wentylatora jednostkiwewnętrznej. Aby pomieszczenie nadal było ogrzewane, należyustawić wyższą wartość dla termostatu.● Podczas operacji odzyskiwania oleju przepływ powietrza może zostaćzatrzymany na około 10 minut. (Patrz strona 2).● W trybie ogrzewania jednostka tymczasowo wyłączy się na czas trwa-nia operacji automatycznego odmrażania (około 4–15 minut). (Patrzstrona 2).● Wentylator może pracować z niską prędkością w trybie suchym, a tak-że gdy jednostka kontroluje temperaturę w pomieszczeniu.● Gdy włączony jest tryb monitorowania AUTO, wentylator pracuje z ni-ską prędkością.Wskaźniki migają:● Miga wskaźnik OPERATION (światło zielone):Przeprowadzana jest operacja odzyskiwania oleju. (Patrz strona 2).Przeprowadzana jest operacja automatycznego odmrażania. (Patrz● Wskaźnik OPERATION (światło zielone) i wskaźnik TIMER (światłopomarańczowe) migają naprzemiennie:Urządzenie wznowiło pracę po przerwie w dostawie energii elektrycznej.pomarańczowe) migają jednocześnie:Urządzenie pracuje w trybie testowym. Należy skonsultować się z mene-dżerem, ponieważ mogą być przeprowadzane czynności konserwacyjne.● Włącza się wskaźnik OPERATION (światło zielone), a wskaźnik TIMERmiga (światło pomarańczowe):Urządzenie znajduje się w trybie oczekiwania. (Patrz strona 2).Słyszalny jest hałas:● W wymienionych poniżej sytuacjach słyszalny jest dźwięk przepływuwody z jednostki wewnętrznej, który zwiększa natężenie hałasu emito-wanego przez pracujące urządzenie. Słyszalny dźwięk jest powodowa-ny przez przepływ czynnika chłodniczego.W momencie rozpoczęcia pracyW chwili zakończenia operacji odzyskiwania olejuW momencie zakończenia operacji automatycznego odmrażania● Podczas pracy urządzenia może być słyszalny cichy pisk. Jest onwynikiem minimalnego rozszerzenia i skurczenia panelu na skutekzmiany wartości temperatury.● Podczas pracy w trybie ogrzewania od czasu do czasu słyszalne możebyć syczenie. Dźwięk ten jest emitowany w czasie trwania operacjiautomatycznego odmrażania. (Patrz strona 2).Wyczuwalny jest zapach:● Jednostka wewnętrzna może wydzielać zapach. Może on być miesza-niną zapachów obecnych w pomieszczeniu (woń mebli, tytoniu itd. ),które zostały pochłonięte przez klimatyzator.Z jednostki wewnętrznej wydobywa się mgiełka:● Podczas pracy w trybie chłodzenia z jednostki wewnętrznej możewydobywać się lekka mgiełka. Jest to wynik nagłego ochłodzenia po-wietrza w pomieszczeniu przez strumień powietrza z klimatyzatora, cowiąże się ze zjawiskiem kondensacji i powstawania mgły.Z jednostki wewnętrznej wydobywa się para:● W przypadku pracy w trybie ogrzewania i wyłączenia wentylatora jed-nostki zewnętrznej może być widoczna para unosząca się z urządze-nia. Jest to związane z przeprowadzaniem operacji automatycznegoodmrażania. (Patrz strona 2).9377772299_OM_Pl. indd 4 30/01/2017 14:27:35

Strona: 6

Pl-5DANE TECHNICZNEMODEL AS*A18GBCH AS*A24GBCH AS*A30GBCHZASILANIE 230 V ~ 50/60 HzDOPUSZCZALNYZAKRES NAPIĘCIA198 do 264 V (50 Hz)198 do 253 V (60Hz)WYDAJ-NOŚĆCHŁODZE-NIA[kW] 5, 6 7, 1 8, 0[Btu/h] 19 100 24 200 27 300OGRZE-WANIA[kW] 6, 3 8, 0 9, 0[Btu/h] 21 500 27 300 30 700MOC WEJ-ŚCIOWA[W] 32 60 91NATĘŻE-NIE PRĄ-DU[A] 0, 33 0, 52 0, 69POZIOM NATĘŻENIA DŹWIĘKUWYSOKI dB [A] 41 48 52ŚREDNI dB [A] 39 43 45NISKI dB [A] 35 35 35WYMIARY I MASAWYSO-KOŚĆ[mm] 320SZERO-[mm] 998GŁĘBO-[mm] 238MASA [kg] 15● Informacje na temat poziomu hałasu:Maksymalna wartość poziomu natężenia dźwięku wynosi mniej niż70 dB (A) zarówno dla jednostki wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Poda-na wartość jest zgodna z normą IEC 704-1 i ISO 3744.● Niniejszy produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane.Z jednostki zewnętrznej wydobywa się woda:● Podczas pracy w trybie ogrzewania z jednostki zewnętrznej możewydobywać się woda na skutek przeprowadzania operacji automatycz-nego odmrażania.Następujące objawy mogą nie świadczyć o uszkodze-niu, dlatego wymagane jest ponowne sprawdzenie.Urządzenie w ogóle nie działa:● Czy nastąpiła przerwa w dopływie energii elektrycznej?● Czy doszło do przepalenia bezpiecznika bądź wyzwolenia wyłącznika?● Czy główny wyłącznik zasilania znajduje się w pozycji OFF?● Czy podejmowana jest próba włączenia trybu innego niż priorytetowy?(Patrz strona 2).● Czy urządzenie znajduje się w trybie oczekiwania? (Patrz strona 2).Nie można zmienić trybu pracy:● Czy podejmowana jest próba przełączenia w tryb inny niż prioryteto-wy? (Patrz strona 2).Wydajność chłodzenia (lub ogrzewania) jest niska:● Czy ustawienia temperatury w pomieszczeniu (termostatu) zostałypoprawnie dostosowane?● Czy filtr powietrza jest zabrudzony? (Patrz strona 3).● Czy otwór wlotowy bądź wylotowy klimatyzatora jest zablokowany?● Czy otwarte są drzwi lub okno?● Czy w przypadku pracy w trybie chłodzenia okno zapewnia dostęppromieni słonecznych? (Należy opuścić rolety/żaluzje).● Czy w przypadku pracy w trybie chłodzenia w pomieszczeniu znajdująsię urządzenia grzewcze lub komputery bądź zbyt duża liczba osób?● Czy skonfigurowano niską prędkość wentylatora?Ustawiono temperaturę niższą niż temperatura w pomieszczeniui uruchomiono urządzenie:● Spadek temperatury nie jest efektywny. Spadek temperatury jest za-leżny od warunków panujących w pomieszczeniu. (Wartości poziomuwilgotności bądź temperatury w pomieszczeniu mogą być zbyt wyso-kie). (Patrz strona 2).W sytuacjach opisanych poniżej należy natychmiastwyłączyć urządzenie i skontaktować się z autoryzowa-nym personelem serwisowym.● Problemu nie można rozwiązać nawet po wykonaniu czynności kontrol-nych wymienionych w sekcji dotyczącej rozwiązywania problemów.● Wskaźnik FILTER (światło czerwone) miga bardzo szybko.● Na przewodowym lub podstawowym pilocie zdalnego sterowania wi-doczna jest informacja „Er” (w przypadku podłączenia akcesorium).● Z urządzenia wydobywa się zapach spalenizny.9377772299_OM_Pl. indd 5 30/01/2017 14:27:35

Marka:
Fujitsu
Produkt:
Klimatyzacja
Model/nazwa:
Airstage ASYA18GBCH
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Polski

Powiązane produkty Fujitsu Airstage ASYA18GBCH

Zobacz poniższy poradnik dla Fujitsu Airstage AUXK054GLAH. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Fujitsu Airstage AUXK054GLAH, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Fujitsu Airstage AUXK054GLAH. Upewnij się, że opisujesz trudności z Fujitsu Airstage AUXK054GLAH tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Fujitsu Airstage AUXK054GLAH

Marka:
Fujitsu
Produkt:
Klimatyzacja
Model/nazwa:
Airstage AUXK054GLAH
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Angielski, Włoski, Portugalski, Polski, Grecki, Łotewski

Powiązane produkty Fujitsu Airstage AUXK054GLAH

Systemy split

Systemy multi-split

Systemy AIRSTAGE™ VRF

Wentylacja

Systemy WATERSTAGE™ ATW

Ogólny katalog klimatyzatorów

 • KATALOG PRODUKTÓW 2022 (PDF: 87 633 KB)
Pobieranie dokumentu

Aby wyszukać dokumenty do pobrania, należy kliknąć poniższe łącze.

 • Wyszukiwanie dokumentów
 • Typ dokumentu

 • Instrukcje obsługi
 • Instrukcje instalacji
 • Deklaracja UE
 • Etykiety energetyczne (Europa/Turcja)
 • Karty produktu (ErP)
 • Arkusze informacyjne (ErP)
 • Etykiety i karty opakowania (ErP)
 • W przypadku wszelkich możliwych kombinacji modeli multi-split należy korzystać z dostępnego poniżej generatora etykiet energetycznych. com/pl/support/downloads/erp/energy-label-generator/index. html">Generator etykiet energetycznych (wersja anglojęzyczna)Listy gazów F-GAS

  Listy gazów F-GAS są dostępne zgodnie z rozporządzeniem F-GAS, 517/2014/UE

  [19 maj 2022 r., wersja zaktualizowana]

 • Pobieranie list gazów F-GAS (XLS: 55 KB)
 • Lista części i instrukcja demontażu Fujitsu Airstage Ajy144lalh

  Bezpośredni link do pobrania Lista części i instrukcja demontażu Fujitsu Airstage Ajy144lalh

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Lista części i instrukcja demontażu Fujitsu Airstage Ajy144lalh