Opisy cykli Fujitsu Airstage Ajh126galh

Fujitsu Airstage AJH126GALH jest to bardzo zaawansowany cykl chłodniczy, który jest wyposażony w innowacyjne technologie, takie jak tryby jedno- i dwustopniowe. Cykl ten jest w stanie zapewnić wysoką wydajność i długi okres użytkowania przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii. Ma również zintegrowany system sterowania zdalnego, który umożliwia użytkownikom dostęp do jego funkcji zdalnie za pośrednictwem sieci Ethernet lub Wi-Fi, co pozwala na łatwe sterowanie i monitorowanie jego działania. Ponadto, Fujitsu Airstage AJH126GALH jest wyposażony w system diagnostyczny, który informuje użytkownika o stanie jego urządzenia, ułatwiając utrzymanie go w sprawnym stanie.

Ostatnia aktualizacja: Opisy cykli Fujitsu Airstage Ajh126galh

Ilość jedn. Wewn.

EER

COP

Wydajność

C/G

Pobór mocy

Zasilanie

Wymiary

Masa

Ładunek czynnika

kW

V/pH/Hz

mm

kg

kg (CO2eq-T)

AJY072LELBH

20

3, 56

4, 56

22, 4

25, 0

6, 30

5, 45

400/3/50

1428x1080x480

170

7, 0 (14, 6)

AJY090LELBH

25

3, 26

3, 80

28, 0

31, 5

8, 59

8, 29

177

7, 5 (15, 7)

AJY108LELBH

30

3, 22

3, 66

33, 5

37, 5

10, 42

10, 25

178

AJY126LELBH

36

3, 30

3, 81

40, 0

45, 0

12, 12

11, 80

1638x1080x480

213

11, 0 (22, 9)

AJY144LELBH

40

3, 01

3, 50

50, 0

14, 96

14, 29

AJY162LELBH

42

2, 70

55, 0

18, 52

16, 66

217

11, 8 (24, 6)

Model jedn.

zewn.

Dane techniczne dotyczą wybranych modeli z oferty Klima-Therm. Producent stale udoskonala swoje wyroby – aby zweryfikować dane proszę skontaktować się z Autoryzowanym Dealerem. C - chłodzenie, G - grzanie, parametry przepływu powietrza podano dla najwyższej prędkości wentylatora. Nominalna wydajność chłodzenia i grzania wyznaczana jest dla następujących parametrów: tryb chłodzenia temp wew: 27 CDB / 19 CWB, temp zew: 35 CDB / 24 CWB oraz tryb grzania: temp wew: 20 CDB / 15 CWB, temp zew: 7 CDB / 6 CWB. Długość instalacji 7 m, przewyższenie 0 m

Szanowni Pa�stwo, Drodzy Nauczyciele, Pedagodzy i Rodzice.

OKF po raz pi�ty w��czy� si� w og�lnopolski projekt edukacji filmowej.
Nowa edycja projektu Filmoteka Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
na rok szkolny 2014/15 to nowe filmy i nowa formu�a!

Projekt Filmoteka Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej kierujemy do uczni�w i nauczyciel, kt�rzy w ramach zaj�� szkolnych chc� ogl�da� warto�ciowe filmy i o nich rozmawia�. W tym roku otwieramy si� r�wnie� na rodzic�w i opiekun�w, kt�rzy coraz ch�tniej przychodz� do naszych kin na pokazy, przekazuj� nam swoje opinie o poszczeg�lnych filmach i interesuj� si� tym, co nowego ogl�daj� ich dzieci na du�ym ekranie. Specjalnie z my�l� o nich przygotowujemy kolejne analizy psychologiczne i przyk�ady prac plastycznych, kt�re u�atwi� im rozmow� o filmach i nawi�zanie do ich tematyki tak�e w domu. Cieszymy si�, �e rodzice i opiekunowie coraz cz�ciej dostrzegaj� jak du�o filmy mog� wnie�� w rozw�j intelektualny i emocjonalny ich podopiecznych.

Z my�l� o naszych widzach, czyli uczniach szk� podstawowych, gimnazj�w i szk� ponadgimnazjalnych oraz o ich nauczycielach zmienili�my dotychczasow� formu�� projektu. Przede wszystkim opracowali�my kilka nowych cykli filmowych oraz dodali�my do programu oko�o 50 film�w d�ugo- i kr�tkometra�owych. Projekcje b�d� odbywa� si� raz w miesi�cu od pa�dziernika do kwietnia. W maju i w czerwcu zorganizujemy z kolei w niekt�rych miastach dwa otwarte przegl�dy filmowe. Dla uczestnik�w projektu b�dzie to mo�liwo�� jego kontynuacji wzorem lat ubieg�ych.

NASZ PROGRAM, w formie wydrukowanego katalogu, zosta� rozes�any do szk�. Dost�pny jest tak�e w biurze OKF- zapraszamy po odbi�r osobi�cie. W katalogu znajd� Pa�stwo nie tylko opisy cykli i film�w, lecz tak�e informacje o tych elementach podstawy programowej, kt�re mo�na realizowa�, bior�c udzia� w projekcie.

ZAPISY do projektu na rok szkolny 2014/2015 uruchomili�my 25 marca 2014 roku. Potrwaj� one do ko�ca wrze�nia, jednak by mie� pewne miejsce w wybranym cyklu, warto przes�a� formularz jak najszybciej.

Seanse odbywaj� si� w godzinach przedpo�udniowych, raz w miesi�cu.
Opiekunowie uczestnicz� w spotkaniach nieodp�atnie.
Cena biletu dla jednego ucznia na jeden pokaz: 10 z�.
Cena karnetu dla jednego ucznia na wszystkie pokazy: 60 z� pokaz)
Uczniowie w trudnej sytuacji materialnej (2-3 osoby z klasy – maksymalnie 10% grupy)
otrzymuj� darmowe bilety (prosimy o zaznaczenie ich liczby w formularzu zg�oszeniowym).

Zaj�cia w ramach NHEF w OKF ( prelegent - dr Marcin Skorek)Kontakt:

Iwona Kwinci�ska - ikwincinska@okf. czest. pl
Ma�gorzata Stasikowska – Lis - mstasikowska-lis@okf. pl
Artur Lecybil - alecybil@okf. pl

O�RODEK KULTURY FILMOWEJ - KINO ILUZJA
AL. NMP 64
42 – 200 Cz�stochowa
tel. 34 / 324 60 58

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – zaproszenie do udziału w programie!

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej skierowanego do uczniów szkół i przedszkoli. Program jest realizowany w Kinie Muza w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu.

Program Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej składa się z cykli tematycznych opartych na filmach o wyjątkowych walorach edukacyjnych i wychowawczych, wzbogaconych o prelekcje przed seansem. Do każdego z warsztatów dla nauczycieli dostępne są również materiały umożliwiające przeprowadzenie zajęć w szkole po seansie takie jak: scenariusze lekcji, karty pracy oraz analizy psychologiczne. W Kinie Muza realizowane są cykle dla wszystkich grup wiekowych:

- przedszkole: cykl „Filmowe przygody”

- szkoła podstawowa klasy 1-3: cykl „Filmowe sekrety”

- szkoła podstawowa klasy 4-6: cykl „Świat filmu”

- szkoła podstawowa klasy 7-8: cykl „Dojrzewanie w kinie”

- szkoła ponadpodstawowa: cykl „Film na maturze”

Nauczyciele zapisują swoich uczniów na wybrany cykl lub pojedyncze zajęcia (szczegółowe opisy cykli znajdują się na stronie Kina Muza) i od października do kwietnia raz w miesiącu przychodzą wraz z nimi do kina. Zapisy do programu odbywają się poprzez panel: https://nhef. pl/zapisy lub bezpośrednio w kasie kina tel. : 12 272-15-11 wew. : 29 email: kino. myslenice@gmail. com.

 Grany poniedziałek - nowy sezon

Już w poniedziałek 10 października w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu rusza nowy sezon cyklu muzycznego „Grany Poniedziałek”. To autorski pomysł muzyka Piotra Dziadkowca i dziennikarza Rafała Podmokłego, który zyskał swoją wierną publiczność i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Spodziewajcie się niespodziewanego!

Opisy cykli Fujitsu Airstage Ajh126galh

Bezpośredni link do pobrania Opisy cykli Fujitsu Airstage Ajh126galh

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Opisy cykli Fujitsu Airstage Ajh126galh