Podręcznik konfiguracji sieci Canon Br E1

Podręcznik konfiguracji sieci Canon Br E1 jest idealnym źródłem informacji dla użytkowników chcących nauczyć się, jak skonfigurować swoje urządzenia sieciowe. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat konfiguracji zarówno sprzętu, jak i oprogramowania, dzięki którym można w pełni wykorzystać potencjał sieci. Ponadto podręcznik zawiera instrukcje, jak skonfigurować wszystkie elementy sieci, aby zapewnić bezpieczeństwo i stabilność. Podręcznik jest bardzo przydatny dla osób, które chcą zapoznać się ze wszystkimi funkcjami i opcjami sieci Canon Br E1.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji sieci Canon Br E1

Przed podłączeniem drukarki do sieci należy potwierdzić następujące dwa elementy (A) i (B).

(A) Router bezprzewodowy (z obsługą IEEE802. 11b/g/n)
Router bezprzewodowy jest urządzeniem, które łączy domowe urządzenia sieciowe (komputer, drukarka itp. ) z Internetem i umożliwia komunikację między nimi w sieci domowej. Router bezprzewodowy jest niezbędny do wykonania procedur opisanych poniżej. Aby można było korzystać z drukarki za pomocą połączenia bezprzewodowego, router bezprzewodowy musi być skonfigurowany.
(B) Komputer używany do obsługi drukarki musi być podłączony do sieci.
Aby sprawdzić, czy komputer przeznaczony do pracy z drukarką jest podłączony do sieci, spróbuj otworzyć na nim stronę internetową.

UWAGA
- Ostrzeżenia dotyczące konfiguracji bezprzewodowej sieci LAN

 • Aby uzyskać informacje o metodzie konfiguracji routera bezprzewodowego i jego funkcjach, należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi lub skontaktować się z producentem.
 • Aby uzyskać informacje o metodzie konfiguracji komputera, należy skorzystać z instrukcji obsługi używanego komputera lub skontaktować się z producentem.

Standardowa konfiguracja połączenia

W większości przypadków można korzystać z drukarki za pomocą połączenia bezprzewodowego przy użyciu tej metody konfiguracji.


Wymagania dotyczące środowiska dla połączenia bezprzewodowego.

Przed podłączeniem drukarki do sieci należy potwierdzić następujące dwa elementy (A) i (B). pl/media/G0172613_tcm125-1192934. png" data-aspect="0" width="100%"/>

- Ostrzeżenia dotyczące konfiguracji bezprzewodowej sieci LAN

 • Aby uzyskać informacje o metodzie konfiguracji routera bezprzewodowego i jego funkcjach, należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi lub skontaktować się z producentem.

1. Przygotowanie do „konfiguracji bezkablowej”

Przed rozpoczęciem konfiguracji połączenia bezprzewodowego

INFORMACJE POMOCNICZE
Upewnij się, że drukarka jest włączona. pl/media/G0181478_tcm125-1192676. png" data-aspect="0" width="100%"/>

1. Naciśnij przycisk [Setup] (Konfiguracja) (B) na drukarce. pl/media/G0204114_tcm125-1239690. png" data-aspect="0" width="100%"/>

2. Użyj przycisku lub (B), aby wybrać pozycję [Wireless LAN setup] (Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN).
Naciśnij przycisk [OK]. pl/media/G0204116_tcm125-1239691. png" data-aspect="0" width="100%"/>

3. Wybierz opcję [Other setup] (Inna konfiguracja). pl/media/G0204144_tcm125-1239696. png" data-aspect="0" width="100%"/>

4. Wybierz opcję [Cableless setup] (Konfiguracja bezkablowa). pl/media/G0204145_tcm125-1239697. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Teraz drukarka jest gotowa do połączenia z bezprzewodową siecią LAN w trybie „konfiguracji bezkablowej”.
Połączenie między drukarką a routerem bezprzewodowym jeszcze nie zostało skonfigurowane. Do zakończenia konfiguracji połączenia konieczne jest zainstalowanie oprogramowania.
Zainstaluj oprogramowanie.

2. Instalacja oprogramowania (Windows)

WAŻNE

 • Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie aplikacje.
 • Zaloguj się do konta administratora.

INFORMACJE POMOCNICZE
Jeśli komputer jest wyposażony w napęd CD-ROM, można użyć płyty CD-ROM do instalacji. pl/media/G0105125_tcm125-1183275. png" data-aspect="0" width="100%"/>

 • Kliknij polecenie [Uruchom plik Msetup4. exe] na ekranie autoodtwarzania, a następnie kliknij przycisk [Tak] lub [Kontynuuj] w oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika.

Jeśli płyta CD-ROM nie została uruchomiona automatycznie:
kliknij dwukrotnie pozycje: [(Mój) komputer] > ikona płyty CDROM > [MSETUP4. EXE]. ]
Przejdź do kroku 5 i postępuj zgodnie z instrukcjami.

1. Odwiedź stronę internetową http://canon. com/ijsetup/.

2. Wybierz swój region, nazwę drukarki i system operacyjny.

3. W sekcji instalacji produktu kliknij przycisk Download (Pobierz). Zostanie pobrany plik instalacyjny. pl/media/G0160790_tcm125-1183276. Kliknij dwukrotnie pobrany plik. exe.
Program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie. Aby dokończyć instalację, wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

5. Kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/G0133099_tcm125-1183278. png" data-aspect="0" width="100%"/>

6. Kliknij opcję [Wireless LAN Connection] (Połączenie z bezprzewodową siecią LAN). pl/media/G0183086_tcm125-1192938. png" data-aspect="0" width="100%"/>

7. Kliknij przycisk [Connect via wireless router (recommended)] (Połącz za pośrednictwem routera bezprzewodowego (zalecane)). pl/media/G0204163_tcm125-1239698. png" data-aspect="0" width="100%"/>

8. pl/media/G0183302_tcm125-1192940. png" data-aspect="0" width="100%"/>

9. Kliknij opcję [ Cableless setup] (Konfiguracja bezkablowa). pl/media/G0162284_tcm125-1192941. png" data-aspect="0" width="100%"/>

INFORMACJE POMOCNICZE
Gdy zostanie wyświetlony ekran środowiska. NET Framework, kliknij przycisk [Yes] (Tak). pl/media/G0133020_tcm125-1183279. png" data-aspect="0" width="100%"/>

10. pl/media/G0160791_tcm125-1183280. png" data-aspect="0" width="100%"/>

INFORMACJE POMOCNICZE

 • Easy-WebPrint EX

Easy-WebPrint EX to program do drukowania stron internetowych, instalowany na komputerze podczas instalacji dostarczonego oprogramowania. Do użytkowania tego programu wymagana jest przeglądarka Internet Explorer 7 lub nowsza (Windows). Podczas instalacji wymagane jest połączenie internetowe.

Postępuj zgodnie z instrukcjami kontynuowania instalacji oprogramowania wyświetlanymi na ekranie.

11. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Setup Completion (Zakończenie instalacji). Kliknij przycisk Next (Dalej) lub Complete (Zakończ). pl/media/G0133040_tcm125-1192691. png" data-aspect="0" width="100%"/>

12. pl/media/G0133328_tcm125-1192693. png" data-aspect="0" width="100%"/>

- Ważne informacje dotyczące instalacji

 • Jeśli pojawia się ekran Extended Survey Program (Program rozszerzonej ankiety)


Aby wyrazić zgodę na program Extended Survey Program (Program rozszerzonej ankiety), kliknij przycisk [Agree] (Zgadzam się).
Jeśli klikniesz przycisk [Do not agree] (Nie zgadzam się), program Extended Survey Program (Program rozszerzonej ankiety) nie zostanie zainstalowany.
(Nie ma to wpływu na funkcjonalność urządzenia).

 • Jeśli zostało wyświetlone okno Test Print (Wydruk testowy)


Zostanie wykonane drukowanie testowe w celu sprawdzenia pracy drukarki.
Umieść zwykły papier w drukarce i kliknij [Execute] (Wykonaj).
Po zakończeniu drukowania testowego kliknij przycisk [Next] (Dalej).
Aby pominąć drukowanie testowe, kliknij polecenie [Next] (Dalej) zamiast [Execute] (Wykonaj).

13. Kliknij przycisk [Exit] (Zakończ), aby dokończyć instalację. pl/media/G0105813_tcm125-1183285. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN za pomocą „konfiguracji bez kabli” została zakończona. Instalacja oprogramowania (Mac OS X)

WAŻNE

 • Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie aplikacje.

3. W sekcji instalacji produktu kliknij przycisk [Download] (Pobierz). pl/media/G0160792_tcm125-1183287. dmg. Kliknij dwukrotnie ikonę [Setup] (Instalacja). pl/media/G0121155_tcm125-1183288. pl/media/G0149149_tcm125-1183289. Na kolejnym ekranie wprowadź nazwę użytkownika i hasło administratora. Następnie kliknij opcję [Install Helper] (Asystent instalacji). pl/media/G0149150_tcm125-1183290. pl/media/G0149204_tcm125-1183291. pl/media/G0183303_tcm125-1192944. png" data-aspect="0" width="100%"/>

10. pl/media/G0204165_tcm125-1239699. png" data-aspect="0" width="100%"/>

11. pl/media/G0183305_tcm125-1192946. png" data-aspect="0" width="100%"/>

13. pl/media/G0160896_tcm125-1183292. png" data-aspect="0" width="100%"/>

14. Kliknij opcję [Add a printer] (Dodaj drukarkę). pl/media/G0149207_tcm125-1192695. png" data-aspect="0" width="100%"/>

INFORMACJE POMOCNICZE

 • Znaki alfanumeryczne występujące po nazwie „Canon xxx series” to nazwa usługi Bonjour urządzenia lub jego adres MAC.
 • Jeśli urządzenie nie zostało wykryte, należy się upewnić, że są spełnione poniższe warunki.

- Urządzenie jest włączone.
- We wszystkich programach zabezpieczających funkcje zapory są wyłączone.
- Komputer jest połączony z routerem bezprzewodowym.

15. Wybierz pozycję [ Canon xxx series Canon IJ Network], a następnie kliknij przycisk [ Add] (Dodaj). pl/media/G0119056_tcm125-1192696. png" data-aspect="0" width="100%"/>

UWAGA
W przypadku instalacji sterownika drukarki Canon w systemie Mac OS X i korzystania z drukarki za pośrednictwem połączenia sieciowego można wybrać opcję [Bonjour] lub [Canon IJ Network] w oknie dialogowym [Add Printer] (Dodaj drukarkę).
Jeśli wybrano opcję [Bonjour], komunikaty o pozostałej ilości atramentu mogą różnić się od wskazań w opcji [Canon IJ Network].
Canon zaleca używanie opcji [Canon IJ Network] do obsługi drukowania.

16. pl/media/G0149208_tcm125-1192697. png" data-aspect="0" width="100%"/>

17. pl/media/G0149209_tcm125-1192699. pl/media/G0149213_tcm125-1183295. png" data-aspect="0" width="100%"/>
(Nie ma to wpływu na funkcjonalność urządzenia). pl/media/G0149211_tcm125-1183296. png" data-aspect="0" width="100%"/>
18.
Wyjmij instalacyjną płytę CD-ROM z napędu i schowaj ją w bezpiecznym miejscu. pl/media/G0149212_tcm125-1183297.

Jak podłączyć drukarkę do routera bezprzewodowego za pomocą „konfiguracji bez kabli”

Połączenie WPS

Czy router bezprzewodowy ma funkcję WPS?
Sprawdź, czy router bezprzewodowy ma przycisk WPS. pl/media/G0161802_tcm125-1192813. png" data-aspect="0" width="100%"/>

INFORMACJE POMOCNICZE

 • Oznaczenie WPS wskazuje, że router bezprzewodowy ma funkcję WPS.


Konfiguracja łączności bezprzewodowej przy użyciu mechanizmu WPS (Wi-Fi Protected Setup)

3. pl/media/G0204117_tcm125-1239692. png" data-aspect="0" width="100%"/>
Po wyświetleniu ekranu widocznego powyżej po lewej stronie przejdź do czynności 4.
Po wyświetleniu ekranu widocznego powyżej po prawej stronie przejdź do czynności 5.

4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS routera bezprzewodowego. pl/media/G0189424_tcm125-1203311. png" data-aspect="0" width="100%"/>
-> Przejdź do czynności 7. Wybierz opcję [WPS (Push button)] (Naciśnięcie przycisku WPS). pl/media/G0204118_tcm125-1239693. pl/media/G0189437_tcm125-1203313. png" data-aspect="0" width="100%"/>

INFORMACJE POMOCNICZE
Dokładniejsze informacje na temat korzystania z przycisku WPS można znaleźć w instrukcji obsługi routera bezprzewodowego.

7. W ciągu 2 minut naciśnij przycisk [OK] na drukarce.

INFORMACJE POMOCNICZE
Jeśli zostanie wyświetlony inny ekran, zapoznaj się z częścią „Jeśli jest wyświetlany ekran błędu” w dalszej części tej strony i postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami.

8. Gdy zostanie wyświetlony ekran widoczny po lewej stronie, naciśnij przycisk [ OK]. pl/media/G0204120_tcm125-1239694. png" data-aspect="0" width="100%"/>
Naciśnij przycisk [COPY] (Kopiuj) (C).

INFORMACJE POMOCNICZE
Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN za pomocą funkcji WPS została zakończona.
-> [Sposób instalacji oprogramowania z instalacyjnej płyty CD lub ze strony internetowej z informacjami o konfiguracji i instrukcjami obsługi (połączenie z bezprzewodową siecią LAN)]

Jeśli jest wyświetlany ekran błędu

 • Pojawi się komunikat Wykryto wiele routerów bezprzewodowych <Patrz instrukcja>.


Ten ekran jest wyświetlany, gdy podejmowane są próby połączenia z wielu routerów bezprzewodowych jednocześnie. Odczekaj chwilę, a następnie powtórz konfigurację ustawień WPS. Naciśnij przycisk WPS tylko na jednym routerze bezprzewodowym.

 • Pojawia się komunikat Połączenie nieudane <patrz instrukcja>


Ekran pojawia się w przypadku wystąpienia błędu.
Sprawdź ustawienia routera bezprzewodowego, a następnie powtórz konfigurację ustawień WPS.

 • Pojawia się komunikat Błąd czasu oczekiwania <patrz instrukcja>


Ten ekran jest wyświetlany, gdy konfiguracja WPS nie zostanie ukończona w określonym czasie.
Czy urządzenie sieciowe (router itp. ) jest włączone? Jeśli urządzenie sieciowe jest już włączone, wyłącz je i włącz ponownie.

 • Nie można połączyć się za pomocą funkcji WPS.

Skonfiguruj połączenie bezprzewodowe ręcznie.
->[Jak podłączyć drukarkę do routera bezprzewodowego za pomocą „konfiguracji bez kabli”]

Jak podłączyć drukarkę do routera bezprzewodowego przez WPS

Canon - MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw / MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw - Podręcznik użytkownika

PIXMA iX6850 — konfiguracja połączenia bezprzewodowego - Canon Poland
 • Metoda połączenia WPS
 • Standardowa metoda połączenia dla systemu Windows
 • Standardowa metoda połączenia dla systemu Mac
 • Przywracanie ustawień fabrycznych

Metoda połączenia WPS

Przed użyciem metody opartej na przycisku WPS należy spełnić pewne warunki:

 • Punkt dostępu musi mieć fizyczny przycisk WPS.
  Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia, aby uzyskać szczegółowe informacje.
  Jeśli przycisk WPS nie jest dostępny, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w części Standardowa metoda połączenia.
 • Sieć musi być zabezpieczona za pomocą protokołu WPA (Wi-Fi Protected Access) lub WPA2. Większość punktów dostępu z funkcją WPS korzysta z tego protokołu.

 • Krok 1

  1. Upewnij się, że drukarka jest włączona.

  2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Wi-Fi] z przodu drukarki, aż biała lampka zasilania błyśnie raz, a następnie zwolnij go.

  Krok 2

  1. Upewnij się, że przycisk zacznie migać na niebiesko, a następnie przejdź do punktu dostępu i naciśnij przycisk [WPS] w ciągu 2 minut.
  Dokładniejsze informacje na temat korzystania z przycisku WPS można znaleźć w instrukcji obsługi punktu dostępu.

  Podczas wyszukiwania punktu dostępu lub podłączania do niego niebieska lampka sieci Wi-Fi w drukarce będzie migać. Gdy drukarka nawiąże prawidłowe połączenie z siecią bezprzewodową, niebieska lampka przestanie migać i będzie świecić w sposób ciągły.


  Potwierdzenie ustawień sieci

  Aby sprawdzić, czy drukarka jest prawidłowo podłączona do sieci bezprzewodowej, można wydrukować ustawienia sieciowe drukarki:

  1. Upewnij się, że drukarka jest włączona. Załaduj arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.

  3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Resume/Cancel/Wznów/anuluj], aż biała lampka zasilania błyśnie 6 razy, a następnie zwolnij go. Zostanie wydrukowana strona informacji o sieci.

  Podczas analizowania wydruku sprawdź, czy parametr „Connection” (Połączenie) wykazuje wartość „Active” (Aktywne) i czy identyfikator SSID (identyfikator zestawu usług — nazwa sieci bezprzewodowej) wskazuje poprawną nazwę sieci bezprzewodowej.

  Na tym kończy się procedura konfiguracji połączenia WPS.

  Teraz należy zainstalować oprogramowanie, które pozwoli wykorzystać możliwości drukarki PIXMA iX6850.

  Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD, którą dołączono do produktu, pobierz podręczniki i oprogramowanie.

  Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

  Standardowa metoda połączenia – wyłącznie dla użytkowników systemu Windows

  1. Włóż płytę CD dostarczoną z drukarką i uruchom program instalacyjny.

  Jeśli płyta „Setup CD-ROM” nie zostanie uruchomiona automatycznie, włóż płytę CD-ROM do komputera jeszcze raz i kliknij pozycję [Mój komputer], wybierz napęd CD-ROM i kliknij dwukrotnie plik [MSETUP4. EXE].

  Użytkownicy systemu Windows 8 — kliknij dwukrotnie ikonę [Canon_IJ]. Gdy otworzy się okno wyboru, kliknij dwukrotnie plik [MSETUP4.

  Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD, którą dołączono do produktu, pobierz [Next/Dalej].

  3. Wybierz kolejno opcje [Network Connection] (Połączenie sieciowe) i [Wireless Connection] (Połączenie bezprzewodowe). pl/media/image2_tcm125-1145658. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  4. Sprawdź, czy drukarka jest włączona. Upewnij się, że biała lampka zasilania świeci się, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/image3_tcm125-1145650. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  5. Kliknij pozycję [Connect to the network] (Podłącz do sieci). pl/media/image4_tcm125-1145609. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  6. Kliknij opcję [Cableless setup] (Konfiguracja bezkablowa). pl/media/image5_tcm125-1145603. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  7. Gdy zostanie wyświetlony poniższy ekran, naciśnij i przytrzymaj przycisk [Wi-Fi] (A) na drukarce, aż biała lampka zasilania błyśnie 2 razy, a następnie zwolnij go po drugim błyśnięciu i kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/image6_tcm125-1145618. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  8. Upewnij się, że niebieska lampka sieci Wi-Fi miga szybko, a biała lampka zasilania świeci. Następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/image7_tcm125-1145632. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Zostanie wyświetlony poniższy ekran:

  9. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz region, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/image9_tcm125-1145674. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

  10. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz język, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/image10_tcm125-1145620. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

  11. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz oprogramowanie, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). Jeżeli nie masz pewności, które oprogramowanie chcesz zainstalować, nie szkodzi, ponieważ zawsze możesz je odinstalować później. pl/media/image11_tcm125-1145635. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  12. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Yes] (Tak), aby zaakceptować umowę licencyjną użytkownika końcowego. pl/media/image12_tcm125-1145601. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

  13. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/image13_tcm125-1145597. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Jeśli podczas instalacji zostanie wyświetlony następujący ekran, kliknij pozycję [Redetect/Rozpoznaj ponownie], aby wyszukać drukarkę ponownie.
  W przypadku niektórych konfiguracji sieci wykrycie drukarki przez oprogramowanie może potrwać około minuty. Procedura może wymagać kilkukrotnego kliknięcia przycisku ponownego rozpoznawania. pl/media/image14_tcm125-1145625. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Jeśli nie można wykryć drukarki w sieci, w celu sprawdzenia, czy drukarka jest prawidłowo podłączona do sieci bezprzewodowej, można wydrukować ustawienia sieciowe drukarki:

  • Upewnij się, że drukarka jest włączona.

  • Załaduj arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.

  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Resume/Cancel] (Wznów/anuluj), aż biała lampka zasilania błyśnie 6 razy, a następnie zwolnij go. Zostanie wydrukowana strona konfiguracji sieci. pl/media/Network%20Configuration%20Page_tcm125-1145612. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Nazwa sieci (SSID) powinna być widoczna w polu 1, a drukarka powinna otrzymać adres IP wyświetlony w polu 2.

  W przypadku problemów z dostępnością powyższych ustawień na wydruku, należy ponownie uruchomić proces instalacji.

  14. Po zakończeniu konfiguracji bezprzewodowej zostanie wyświetlony następujący ekran, informujący o modelu drukarki i nazwie (SSID) sieci bezprzewodowej. pl/media/image17_tcm125-1145624. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Kliknij przycisk [Complete/Zakończ].

  15. Gdy zostanie wyświetlony następujący ekran, kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/image18_tcm125-1145640. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  16. pl/media/image19_tcm125-1145629. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  17. Jeśli chcesz zarejestrować drukarkę teraz, kliknij [Next] (Dalej). Możesz także zarejestrować ją później za pomocą oprogramowania Quick Menu — w takim przypadku kliknij przycisk [Cancel] (Anuluj). pl/media/image20_tcm125-1145617. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  18. Jeśli chcesz wziąć udział w programie Extended Survey Program, kliknij przycisk [Agree] (Zgadzam się).
  W przeciwnym razie kliknij przycisk [Do not agree/Nie zgadzam się]. pl/media/image21_tcm125-1145626. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  19. Kliknij przycisk [Exit] (Zakończ), aby dokończyć instalację. pl/media/image22_tcm125-1145606. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Na tym kończy się procedura konfiguracji w systemie Windows.

  Standardowa metoda połączenia – wyłącznie dla użytkowników systemu Mac

  Przed rozpoczęciem należy pobrać oprogramowanie instalacyjne.

  1. Gdy pojawi się ekran początkowy, kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/image23_tcm125-1145615. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  2. Może pojawić się prośba o wpisanie hasła w celu kontynuacji instalacji. Wpisz hasło i kliknij przycisk [Install Helper/Asystent instalacji]. pl/media/image24_tcm125-1145634. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  3. Kliknij przycisk [Next/Dalej]. pl/media/image25_tcm125-1145608. pl/media/image26_tcm125-1145614. Sprawdź, czy drukarka jest włączona, a biała lampka zasilania jest oznaczona tak jak poniżej, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/image3_tcm125-1145638. Jeśli zostanie wyświetlony poniższy ekran, wybierz opcję [Open] (Otwórz). pl/media/image27_tcm125-1145623. pl/media/image28_tcm125-1145644. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Cableless Setup] (Konfiguracja bezkablowa). pl/media/image29_tcm125-1145647. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  9. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby włączyć bezkablową konfigurację w drukarce. pl/media/image30_tcm125-1145600. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  10. Zostanie wyświetlony następujący komunikat:

  11. Po wyświetleniu następującego komunikatu kliknij opcję [Allow] (Zezwalaj). pl/media/image32_tcm125-1145619. pl/media/image33_tcm125-1145628. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  13. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz kraj zamieszkania, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/image34_tcm125-1145627. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  14. pl/media/image35_tcm125-1145631. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  15. pl/media/image36_tcm125-1145621. Oprogramowanie zostanie pobrane i zainstalowane. pl/media/image37_tcm125-1145598. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

  17. Gdy zostanie wyświetlony następujący ekran, kliknij przycisk [Add Printer] (Dodaj drukarkę). pl/media/image38_tcm125-1145633. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  18. Gdy zostanie wyświetlony następujący ekran, wybierz wersję aplikacji [Canon IJ Network] swojej drukarki, a następnie kliknij przycisk [Add] (Dodaj). pl/media/image39_tcm125-1145605. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  19. Na chwilę zostanie wyświetlony poniższy ekran. pl/media/image40_tcm125-1145630. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

  20. pl/media/image41_tcm125-1145639. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  21. pl/media/image42_tcm125-1145637. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  22. pl/media/image43_tcm125-1145610. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  23. pl/media/image44_tcm125-1145643. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  24. W przeciwnym razie kliknij przycisk [Do not agree/Nie zgadzam się]. pl/media/image45_tcm125-1145613. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  25. pl/media/image46_tcm125-1145641. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Na tym kończy się procedura konfiguracji w systemie Mac.

  Przywracanie ustawień sieciowych do domyślnych ustawień fabrycznych

  W razie konieczności przywrócenia fabrycznych ustawień sieciowych, na przykład w przypadku zmiany punktu dostępu, można to zrobić, postępując zgodnie z następującymi instrukcjami:

  Należy pamiętać, że proces inicjalizacji usuwa z urządzenia wszystkie ustawienia sieciowe, więc drukowanie lub skanowanie z komputera za pośrednictwem sieci będzie niemożliwe do czasu, aż drukarka zostanie ponownie skonfigurowana przy użyciu nowych ustawień sieciowych. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [RESUME/CANCEL/WZNÓW/ANULUJ], aż biała lampka zasilania błyśnie 9 razy. Zwolnij przycisk [RESUME/CANCEL/WZNÓW/ANULUJ].

  Ustawienia sieciowe zostały zresetowane do domyślnych ustawień fabrycznych.

  Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można przeprowadzić tej procedury, należy lub

  Podręcznik konfiguracji sieci Canon Br E1

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji sieci Canon Br E1

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji sieci Canon Br E1