Podręcznik uzupełniający Ge Jtp31srss

Podręcznik uzupełniający Ge Jtp31srss to szczegółowy i precyzyjny zbiór informacji dotyczących instalacji, konserwacji i obsługi produktów JTP31SRSS firmy General Electric. Zawiera wszystkie niezbędne informacje potrzebne do prawidłowego działania sprzętu, w tym instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji i regulacji. Podręcznik zawiera również szczegółowe informacje na temat budowy i działania urządzenia oraz wskazówki dotyczące konserwacji i napraw. Podręcznik uzupełniający Ge Jtp31srss to jedno z najlepszych narzędzi, które można wykorzystać do osiągnięcia maksymalnej wydajności produktu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik uzupełniający Ge Jtp31srss

W szkole – drukowany podręcznik.

W domu jego cyfrowa wersja
multipodręcznik


Drukowany podręcznik zostawiam w szkole.Czeka na mnie tam, gdzie jest mi potrzebny,a plecak mam lekki jak piórko.Poza szkołą korzystam z cyfrowego podręcznika:na komputerze, tablecie lub iPadzie.Mogę się uczyć wszędzie tam, gdzie mam na to ochotę.

Jak uzyskać dostęp do multipodręczników w wersji uczniowskiej?

Klasy objęte dotacją MEN

Jeżeli szkoła kupiła podręczniki GWO w ramach dotacji, nauczyciele otrzymają dla swoich uczniów kody dostępu do multipodręczników w wersji podstawowej* (zostaną one wysłane w wiadomości e-mail na adresy poszczególnych nauczycieli).

Klasy, których nie objęła dotacja MEN

Jeżeli uczeń kupił papierowy podręcznik GWO, może dokupić do niego multipodręcznik w wersji Premium** na www. księgarnia. pl.* Wersja podstawowa multipodręcznika to cyfrowy odpowiednik drukowanej książki. Wersję podstawową można (za niewielką opłatą) zmienić w wersję Premium.
** Wersja Premium została wzbogacona o dodatkowe narzędzia, a także elementy interaktywne (w zależności od multipodręcznika są to np. filmy, animacje, czy nagrania dźwiękowe).

Zobacz demo przykładowego multipodręcznika:

Język polski 4. Między nami

Z multipodręcznika można korzystać przez internet (na komputerze oraz iPadzie), a także bez dostępu do sieci (na tabletach z systemem Android).

Czym jest materiał edukacyjny?

Definicja materiału edukacyjnego zapisana w ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity z 31. 10. 2016 r. ) brzmi następująco: „Materiał edukacyjny (to) materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną” (Art. 3. 24). MEiN na swojej stronie internetowej dodatkowo wyjaśnia: „Katalog materiałów edukacyjnych może być szeroki, począwszy od zasobów edukacyjnych udostępnianych w sieci na platformach edukacyjnych, poprzez książki zawierające treści edukacyjne (…)”.


Czym materiał edukacyjny różni się od podręcznika?

Podręcznik w rozumieniu ustawy to publikacja posiadająca numer dopuszczenia MEiN. Materiał edukacyjny – z definicji – takiego numeru nie ma. Jeśli chodzi o sposób finansowania zakupu w przypadku szkół uprawnionych do korzystania z dotacji MEiN – nie ma różnicy między podręcznikiem a materiałem edukacyjnym. Materiał edukacyjny może zostać zakupiony przez szkołę ze środków dotacji celowej.


Czy można korzystać z podręcznika, który nie ma numeru dopuszczenia MEiN?

Oczywiście tak! Przy czym, aby być precyzyjnym, podręcznikiem – zgodnie z ustawą – można nazywać tylko publikacje z numerem dopuszczenia. Wszelkie inne książki edukacyjne (w tym repetytoria lub podręczniki bez numeru dopuszczenia) są określane jako materiały edukacyjne.
W ustawie o systemie oświaty (Art. 22aa) jednoznacznie stwierdzono, że „nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:

 • z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub
 • bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1”.

Warto zwrócić uwagę na to, że ustawodawca przyznaje nauczycielowi/zespołowi nauczycieli bardzo dużą swobodę w kwestii wyboru publikacji. Warunek jest tylko jeden – i nie jest nim dopuszczenie książki do użytku szkolnego przez MEiN – publikacja ma umożliwiać realizację programu nauczania. Przypominamy jednocześnie, że każdy nauczyciel/zespół nauczycieli ma prawo opracować program samodzielnie lub wybrać jeden z programów oferowanych przez wydawnictwa. Programy nauczania – od dawna – nie podlegają zatwierdzeniu przez MEiN.

Nauczyciele języka angielskiego coraz chętniej korzystają z materiałów edukacyjnych. Wynika to stąd, że wiele klas osiąga poziom wyższy od zakładanego w podstawie programowej, a więc potrzebuje publikacji, która wykracza poza zestaw podręczników posiadających numer dopuszczenia dla danego etapu edukacyjnego. Ponadto nauczyciele chętnie wybierają podręczniki i repetytoria, które przygotowują do konkretnego egzaminu (np. FCE, CAE, egzamin ósmoklasisty, matura). W takich publikacjach wszelkie informacje na temat wymogów egzaminacyjnych i wskazówki dotyczące technik wykonywania poszczególnych zadań są podane wprost, a zadania egzaminacyjne czytelnie oznaczone, co nie jest możliwe w podręcznikach posiadających numer dopuszczenia.

 
Czy materiał edukacyjny musi być wieloletni?

Materiał edukacyjny zakupiony ze środków dotacji celowej stanowi własność szkoły i – tak jak podręcznik – jest uczniowi wypożyczany na rok, a następnie przekazywany następnym rocznikom uczniów. Zatem nie można w nim pisać! O wieloletniości materiału edukacyjnego nie decyduje jednak obecność zaciemnień w miejscach przeznaczonych na wpisanie odpowiedzi, ani powtarzające się polecenie „Write in your notebook”. Wystarczy uprzedzić uczniów, że w książce nie wolno zapisywać odpowiedzi, a wszelkie zadania pisemne trzeba wykonać w zeszycie. Poza tym, szczegółowo określony w rozporządzeniu MEiN sposób dostosowania podręczników do zasad wieloletniego użytkowania jedynie utrudnia, a nie uniemożliwia pisania w podręczniku. Uczeń, jeżeli zechce, może pisać choćby na marginesach lub w każdym innym niezapełnionym tekstem lub grafiką miejscu. Wydaje się zatem, że kwestia niepisania w książce należy bardziej do sfery wychowawczej niż edytorskiej.

Czytaj książki z serii "Biblioteka Logistyka"!

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny (dawniej: Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania) od kilkunastu lat prowadzi działalność wydawniczą, która ma na celu propagowanie wiedzy logistycznej wśród coraz liczniejszej kadry menedżerów logistyki w przedsiębiorstwach oraz studentów i wykładowców kierunków ekonomicznych i technicznych, zainteresowanych nowoczesnym zarządzaniem. Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu logistyką, Instytut, postrzegany przez środowisko uczelniane i otoczenie rynkowe jako główny popularyzator logistyki w Polsce, udostępnia menedżerom logistyki, studentom i uczestnikom kursów specjalistycznych fachową wiedzę z tej dziedziny.

  Autorzy: Paweł Andrzejczyk, Krzysztof Pawłowski

  Cena: 49, 00 PLN

  Opis:

  Książka została pomyślana jako podręcznik uzupełniający dla osób kształcących się w zawodzie technik logistyk według nowej podstawy programowej. Zawiera syntetyczną prezentację efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów, czyli przede wszystkim zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy - (BHP) oraz podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej - (PDG). Intencją autorów było także przedstawienie efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie technik logistyk.
  Struktura książki podporządkowana została logice funkcjonowania przedsiębiorstw, z uwzględnieniem roli logistyki jako funkcji wspierającej działalność operacyjną i strategiczną w przedsiębiorstwie. Dodatkowym atutem w ugruntowywaniu zdobytej wiedzy są testy sprawdzające, zamieszczone po każdym rozdziale.
  Podręcznik przygotowuje do zdobywania umiejętności samodzielnej analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa przy zastosowaniu odpowiednich metod, technik i narzędzi badań marketingowych i statystycznych, a znajomość podstaw ekonomii i zasad BHP pozwoli przyszłym logistykom na podjęcie racjonalnych działań w pracy zawodowej.
  W książce poruszane są różne zagadnienia z zakresu ekonomii, prowadzenia działalności gospodarczej, a także zasad BHP. Przedstawione wątki teoretyczne przeplatają się z praktyczną wiedzą z obszaru logistyki.

  Rok wydania: 2013
  ISBN: 978-83-63186-40-1
  Objętość: 368 stron

  Spis treści:

  1 Podstawy ekonomii
  1. 1. Podstawy ekonomii w telegraficznym skrócie
  1. Wprowadzenie do ekonomii
  1. 2. Rynek, cena, popyt, podaż - podstawowe wiadomości
  1. 3. Działy ekonomii
  1. 4. Podstawowe prawa ekonomiczne
  1. 5. Narzędzia ekonomisty
  1. 6. Metody badań ekonomicznych
  1. 7. Miejsce ekonomii w logistyce
  1. 8. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
  1. Mikroekonomia w pigułce
  1. Mikroekonomia i jej miejsce w ekonomii
  1. Rynek jako mechanizm regulacji
  1. Państwo w gospodarce rynkowej
  1. Formy konkurencji rynkowej
  1. Czynniki wpływające na popyt
  1. Prawa i paradoksy rządzące popytem
  1. Krzywa popytu
  1. Elastyczność popytu
  1. 9. Czynniki wpływające na podaż
  1. 10. Prawo podaży
  1. 11. Elastyczność podaży
  1. 12. Popyt i podaż - razem czy osobno?
  1. 13. Pieniądz i jego znaczenie w gospodarce
  1. 14. Funkcje pieniądza w gospodarce
  1. 15. Cena oraz jej rodzaje
  1. 16. Podstawowe funkcje ceny
  1. 17. Zachowania konsumentów na rynku
  1. 18. Makroekonomia w pigułce
  1. Makroekonomia i jej miejsce w ekonomii
  1. Mikroekonomia a makroekonomia
  1. Podstawowe teorie makroekonomii
  1. Wzrost i rozwój gospodarczy
  1. Bariery wzrostu gospodarczego
  1. Mierniki makroekonomiczne
  1. Ruch okrężny w gospodarce
  1. Cykl koniunkturalny lub cykl gospodarczy
  1. Rola państwa w gospodarce rynkowej
  1. Rynek pracy
  1. Bezrobocie
  1. Inflacja
  1. Badania statystyczne w procesach logistycznych
  1. Statystyka - wprowadzenie
  1. Podstawowe pojęcia statystyczne
  1. Metody badań statystycznych
  1. Techniki i narzędzia badań statystycznych
  1. Organizacja badań statystycznych
  1. Prezentacja danych statystycznych
  1. Szeregi statystyczne
  1. Graficzna prezentacja danych statystycznych
  1. Instytucje zajmujące się pozyskiwaniem danych statystycznych
  1. Statystyka opisowa
  1. Średnia arytmetyczna
  1. Średnia arytmetyczna ważona
  1. Przeciętne pozycyjne
  1. Mediana
  1. Dominanta
  1. Wnioskowanie statystyczne
  1. Błędy występujące w materiale statystycznym
  1. Programy komputerowe wspomagające wykonywanie obliczeń statystycznych
  1. Zastosowanie statystyki w procesach logistycznych
  1. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

  2 Podstawy działalności gospodarczej
  2. Podstawy działalności gospodarczej
  2. Podstawowe pojęcia związane z gospodarką rynkową
  2. Formy organizacyjno - prawne przedsiębiorstw
  2. Zalety i wady wybranych form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw
  2. Procedura uruchomienia działalności gospodarczej
  2. Prowadzenie działalności gospodarczej
  2. Procedura zamykania działalności gospodarczej
  2. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
  2. Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej
  2. Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej-wprowadzenie
  2. Przepisy prawa podatkowego
  2. Przepisy prawa autorskiego
  2. Przepisy kodeksu pracy
  2. Przepisy prawa pracy dotyczące ochrony danych osobowych
  2. Spotkania służbowe
  2. Spotkania służbowe - wprowadzenie
  2. Zasady obowiązujące w trakcie spotkań służbowych
  2. Zasady organizowania spotkań służbowych
  2. Planowanie spotkania służbowego
  2. Relacje międzyludzkie a zasady spotkań służbowych
  2. Praca w grupie
  2. Dokumentacja i korespondencja służbowa
  2. Podstawowe wiadomości
  2. Rodzaje pism występujących w korespondencji służbowej
  2. Zasady i standardy redagowania pism występujących w korespondencji służbowej
  2. Zasady przechowywania dokumentów
  2. Przepisy prawa dotyczące przechowywania dokumentów
  2. Przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz tajemnicy służbowej
  2. Urządzenia wykorzystywane w pracy biurowej
  2. Urządzenia wykorzystywane do tworzenia dokumentacji
  2. Urządzenia wykorzystywane do gromadzenia i archiwizacji dokumentacji
  2. Urządzenia wykorzystywane do przesyłania informacji
  2. Zasady korzystania z urządzeń biurowych
  2. 6 Programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej
  2. Koszty i przychody w prowadzonej działalności gospodarczej
  2. Koszty i przychody w prowadzonej działalności gospodarczej - wprowadzenie
  2. 2.. Koszty w prowadzonej działalności gospodarczej
  2. Przychody w prowadzonej działalności gospodarczej
  2. Sprawozdawczość finansowa
  2. Optymalizacja kosztów w prowadzonej działalności gospodarczej
  2. Optymalizacja przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej
  2. Marketing w działalności gospodarczej
  2. Marketing w działalności gospodarczej - wprowadzenie
  2. Rodzaje działań marketingowych
  2. Podstawowe narzędzia marketingowe oraz ich dobór w działalności gospodarczej
  2. Strategie marketingowe oraz sposoby ich planowania
  2. 5.. Analiza wyników prowadzonej działalności gospodarczej
  2. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

  3 BHP w procesach logistycznych
  3. Bezpieczeństwo i higiena pracy w procesach logistycznych
  3. Bezpieczeństwo i higiena pracy BHP - podstawy prawne
  3. Schemat systemu prawnego ochrony środowiska pracy w Polsce
  3. Uregulowania dotyczące BHP zawarte w Kodeksie Pracy
  3. Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
  3. Prawa pracodawcy w zakresie BHP
  3. Obowiązki pracownika w zakresie BHP
  3. Prawa pracownika w zakresie BHP
  3. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  3. Znaki stosowane w BHP
  3. Instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy
  3. Uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy
  3. Bezpieczeństwo i higiena pracy BHP w procesach logistycznych - przykłady
  3. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę
  3. Ergonomia w procesach logistycznych
  3. Ergonomia - wprowadzenie
  3. Główne kierunki działań ergonomii
  3. Układ człowiek – elementy pracy (maszyna)
  3. Czynniki występujące w środowisku pracy
  3. Organizacja stanowiska pracy w ujęciu ergonomicznym
  3. Zastosowanie ergonomii w procesach logistycznych
  3. Ochrona przeciwpożarowa w procesach logistycznych
  3. Ochrona przeciwpożarowa - wprowadzenie
  3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy
  3. Prawne aspekty ochrony przeciwpożarowej
  3. Podstawowa wiedza o pożarach
  3. Podstawowe przyczyny powstawania pożarów oraz sposoby działania w przypadku ich powstania
  3. Znaki stosowane w związku z ochroną przeciwpożarową
  3. Czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące w środowisku pracy logistyka oraz metody zapobiegania im
  3. Czynniki negatywne dla zdrowia człowieka występujące w środowisku pracy
  3. Metody minimalizowania negatywnych skutków dla zdrowia występujących w środowisku pracy
  3. Środki ochrony zbiorowej oraz zasady ich stosowania
  3. Środki ochrony indywidualnej
  3. Zasady stosowania środków ochrony indywidualnej
  3. Wypadki przy pracy oraz pierwsza pomoc przedmedyczna
  3. Wypadki przy pracy
  3. Wypadek przy pracy - i co dalej?
  3. Pierwsza pomoc, to obowiązek każdego!
  3. Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy w zależności od sytuacji
  3. Zranienia i krwotoki – pierwsza pomoc
  3. Zwichnięcia i złamania – pierwsza pomoc
  3. Urazy termiczne oraz porażenie prądem elektrycznym – pierwsza pomoc
  3. Zatrucia chemiczne oraz urazy oczu – pierwsza pomoc
  3. Brak oddechu u poszkodowanego – jak działać?
  3. Przebieg modelowej akcji ratunkowej
  3. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

  Podręcznik uzupełniający Ge Jtp31srss

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik uzupełniający Ge Jtp31srss

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik uzupełniający Ge Jtp31srss