Skrócona instrukcja obsługi Ge Dncd450egcwc

Ge Dncd450egcwc jest wszechstronną, energooszczędną pralną suszarką przeznaczoną do użytku domowego. Urządzenie to jest wyposażone w wiele przydatnych funkcji, które ułatwiają pranie i suszenie. Wbudowany programator pozwala ustawić czas i temperaturę prania i suszenia, dzięki czemu można uzyskać wymarzone wyniki. Pralka suszarka ma również wbudowany system ochrony przed zalaniem, który zapobiega wyciekom wody. Ge Dncd450egcwc jest skonstruowany z myślą o oszczędzaniu energii i zużywa mniej energii niż konwencjonalne pralki. Urządzenie jest łatwe w obsłudze dzięki wyświetlaczowi LED i skróconej instrukcji obsługi.

Ostatnia aktualizacja: Skrócona instrukcja obsługi Ge Dncd450egcwc

Poznaj swoje urządzenie dzięki instrukcjom obsługi.

Jeśli zapomniałeś gdzie położyłeś instrukcję dołączoną do swojego urządzenia, masz pomoc pod ręką. Wystarczy wprowadzić E-numer (numer typu modelu) swojego urządzenia, a my przeniesiemy Cię do dostępnych publikacji.

więcej

Dzięki rejestracji swoich urządzeń w MyBosch możesz uzyskać dostęp do Asystenta Serwisowego marki Bosch.

Jeśli Twój produkt jest już zarejestrowany w MyBosch, po prostu zaloguj się i wybierz produkt o który Ci chodzi, aby otrzymać wybrane dla Ciebie informacje i pomoc Asystenta Serwisowego marki Bosch – wszystko czego potrzebujesz i nic ponad to.

Masz kłopot ze znalezieniem tabliczki znamionowej i E-numeru (E-nr) urządzenia? Wejdź na poniższy link i wyszukaj tabliczkę znamionową.

Proszę wybrać swoją kategorię i podkategorię

Zaloguj się do istniejącego konta

<strong>SKRÓCONA</strong> <strong>INSTRUKCJA</strong> <strong>OBSŁUGI</strong> <strong>PRALKI</strong> <strong>AWSE</strong> <strong>10DA</strong> Szanowny Kliencie! • Skrócona instrukcja jest załącznikiem do in struk cji ob słu gi pral ki. Przed użyt ko wa niem wy ro bu na le ży do kład nie za po znać się z jego in struk cją obsługi, a zwłasz cza z uwa ga mi i wska zów ka mi do ty czą cy mi bez piecz ne go użyt ko wa nia wyrobu. • Przed podłączeniem pralki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia trans por to we i wypoziomować pralkę. • Pralkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej za in sta lo wa niu - Instalacja pralki str. 5 instrukcji obsługi. • Tkaniny delikatne, jedwab, syntetyki, weł nę prać tyl ko na pro gra mach dla nich przeznaczonych. Za ła du nek w. w. tka nin w ilości nie większej jak zalecane w tabeli, patrz str. II. • Prawidłowa obsługa pralki przedłuża jej ży wot ność dla te go pa mię taj aby uszczelka bębna była sucha (po pra niu nie za my kaj szczel nie drzwi). Pralkę czyścić de li kat ny mi środ ka mi czysz czą cy mi, nie szorować środkami ściernymi. 1. Przygotowanie do prania • Opróżnić kieszenie. • Zapiąć zamki błyskawiczne. • Drobne rzeczy włożyć w worki do prania. • Otwórz drzwi pralki naciskając uchwyt od wewnętrznej stro ny. • Włóż posegregowaną odzież do pralki: bawełna - max pełen bęben. syntetyki - max 1/2 bębna. jedwab, Wełna - max 1/3 bębna. • Zamknij drzwi, dociśnij drzwi do obudowy. 2. Dozowanie środków piorących • Otwórz pojemnik na środki piorące po cią gnij za uchwyt. • Wsyp lub wlej środek piorący w ilości za le ca nej przez pro du cen ta środka pio rą ce go do właściwej ko mo ry. • Wlej środek uszlachetniający - (np zmięk cza ją cy), wybierz ko mo rę detergentów. Komora na środek do PRANIA ZA SAD- NI CZE GO. Komora na środek zmiękczający i inne środki specjalne w pły nie. Komora na środek do PRANIA WSTĘP- NE GO. 1 10 11 2a 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 [1] - wyświetlacz [2] - przyciski funkcji dodatkowych [2a] - przycisk obrotów wirowania [3] - lampka kontrolna OTWARTE DRZWI [4] - przycisk START/RESET [5] - pokrętło wyboru programu [6] - symbol funkcji ŁATWE PRASOWANIE [7] - symbol funkcji ECO [8] - symbol funkcji PRANIE INTENSYWNE [9] - wskaźnik OBROTÓW WIROWANIA [10] - wskazania czasu prania, kodów pralki [11] - sygnalizacja rozpoczęcia cyklu prania [12] - wskażnik przebiegu prania [13] - symbol fazy prania [14] - symbol startu z opóźnieniem [15] - symbol poziomów płukania [16] - symbol włączonego wirowania [17] - sygnalizacja zakończenia cyklu prania Ważne. Przy włączaniu funkcji oraz podczas zmiany nastaw każ dy przy cisk należy nacisnąć i krótko przytrzymać (ok. 0, 5 s). Kasowanie i zmiana programu - naciśnij przycisk START/ RESET przez ok. 2 sekundy. 17 3. Wybór prania • Wybierz program prania [5]. • Programy i temperatura opisane na panelu, oraz w “Tabeli pro gra mów... ” Patrz str. • Wybierz funkcje dodatkowe [2]. Funkcje dodatkowe - opisane w “Tabeli programów... Włączenie funkcji [6], [7], [8], [15] sygnalizowane na wy świe tla czu [1]. • Korekta obrotów wirowania [2a]. Naciskanie przycisku OBROTY WIROWANIA powoduje cy klicz ne zmiany w nastawach. Wartości nastawione pokazywane są na wyświetlaczu [1]. 4. Start prania • Naciśnij przycisk START/RESET [4]. Zgaśnie lamp ka OTWAR TE DRZWI [3]. Pralka po ok 5 sek. sama roz pocz nie cykl pra nia. Wyświetlacz informuje o rozpoczęciu prania [11], czasie pra nia [10], ob ro tach wi ro wa nia [9], aktywnych funkcjach do dat ko wych, prze bie gu pra nia [12]. • Włączenie prania z opóźnieniem. Przytrzymaj przycisk START/RESET przez ok 3sek., czas prania [10] oraz symbol [14] bedą pulsować. Każde kolejne na ci śnię cie przycisku powoduje wydłużenie opóźnienia. W przedziale od 1 godziny do 3 godzin możliwe jest ustawienie opóźnienia co 30 minut. W przedziale od 3 godzin do 24 godzin możliwe jest ustawienie opóźnienia co 1 godzinę. Po 5 sek. od ostat nie go na ci śnię cia przy ci sku pral ka roz po czy na od li cza nie czasu opóźnienia. Na wyświetlaczu zapalony symbol startu z opóź nie niem [14]. 1:30 oznacza roz po czę cie prania za 1godzinę i 30 minut, 12 h oznacza rozpoczęcie prania za 12 godzin. 5. Koniec prania • Wyświetlacz informuje o zakończeniu prania [17]. Zapali się lampka kontrolna OTWARTE DRZWI [3]. • Ustaw pokrętło [5] na pozycję. Wyłączenie pralki (wy ga szenie wyświetlacza). Drzwi pralki otwierać po zapaleniu lampki OTWARTE DRZWI. • Wyjmij odzież z pralki. Po wyjęciu odzieży nie zamykaj drzwi pralki - łatwiejsze wysychanie uszczelki bębna. Nie domykaj po jem ni ka na de ter gen ty.

Ta licencja nie oznacza sprzedaży Instrukcji, a użytkownik nie zostaje właścicielem Instrukcji poprzez zakup jakiegokolwiek produktu, pobranie i/lub użytkowanie tej Instrukcji. Nikon zachowuje własność Instrukcji i wszystkich jej kopii oraz powiązanych praw własności intelektualnej i zastrzega wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone użytkownikowi zgodnie z niniejszą Umową. Niniejsza Umowa stanowi pełną i wyłączną umowę, ustną lub pisemną, zawartą pomiędzy użytkownikiem a Nikon.

1. INSTRUKCJA

Instrukcja jest przeznaczona dla klientów, którzy zakupili nasze produkty. Możemy nie być w stanie odpowiadać na zapytania od osób, które nie zakupiły naszych produktów. Proszę zwrócić uwagę, że instrukcja oraz dane kontaktowe w niej zawarte podlegają zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja jest chroniona przez prawo autorskie Japonii oraz międzynarodowe prawa i traktaty dotyczące własności intelektualnej. Na każdej kopii należy odtworzyć uwagę dotyczącą praw autorskich Nikon oraz wszelkie inne informacje dotyczące własności, jakie znajdują się na oryginale.

2. OGRANICZENIA

Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy nie przewidują inaczej, użytkownikowi nie wolno tworzyć lub dystrybuować kopii Instrukcji pośród innych osób ani elektronicznie przesyłać Instrukcji z jednego komputera do innego komputera za pośrednictwem sieci. UŻYTKOWNIKOWI NIE WOLNO MODYFIKOWAĆ ANI USUWAĆ ŻADNYCH UWAG DOTYCZĄCYCH PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW TOWAROWYCH, ANI INNYCH UWAG DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRAW ZAWARTYCH W INSTRUKCJI. UŻYTKOWNIKOWI NIE WOLNO CEDOWAĆ ANI W INNY SPOSÓB PRZEKAZYWAĆ, ADAPTOWAĆ, TŁUMACZYĆ, WYNAJMOWAĆ, ODDAWAĆ W LEASING, WYPOŻYCZAĆ, ODSPRZEDAWAĆ, DYSTRYBUOWAĆ, PRZETWARZAĆ W SIECI ANI TWORZYĆ PRAC POCHODNYCH W OPARCIU O INSTRUKCJĘ LUB DOWOLNĄ JEJ CZĘŚĆ.

3. OGRANICZONA GWARANCJA I OGRANICZENIE ZOBOWIĄZANIA

W MAKSYMALNYM STOPNIU DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, INSTRUKCJA JEST PRZEKAZYWANA W „STANIE TAKIM, W JAKIM JEST”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI ANI RĘKOJMI, A FIRMA NIKON, JEJ PRACOWNICY, DYSTRYBUTORZY, SPRZEDAWCY I PRZEDSTAWICIELE WYRAŹNIE UNIEWAŻNIAJĄ WSZELKIEGO RODZAJU GWARANCJE I RĘKOJMIE, WYRAŻONE LUB DOROZUMIANE, W TYM, W SZCZEGÓLNOŚCI, WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI PRAW AUTORSKICH. W MAKSYMALNYM STOPNIU DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, FIRMA NIKON, JEJ PRACOWNICY, DYSTRYBUTORZY, SPRZEDAWCY I PRZEDSTAWICIELE NIE GWARANTUJĄ DZIAŁANIA INSTRUKCJI ANI PRZYDATNOŚCI REZULTATÓW UZYSKANYCH PRZY JEJ POMOCY, ANI TEGO, ŻE INSTRUKCJA SPEŁNI WYMOGI UŻYTKOWNIKA LUB JEJ UŻYTKOWANIE BĘDZIE NIEPRZERWANE, POZBAWIONE BŁĘDÓW LUB POZBAWIONE WIRUSÓW. W MAKSYMALNYM STOPNIU DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, FIRMA NIKON, JEJ PRACOWNICY, DYSTRYBUTORZY, SPRZEDAWCY I PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA ŻADNE POŚREDNIE, WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE SZKODY, STRATY LUB KOSZTY WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM UTRATĘ ZYSKÓW, ZAKŁÓCENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ITP., WYNIKAJĄCE Z INSTRUKCJI, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY, NAWET JEŚLI FIRMA NIKON, JEJ PRACOWNICY, DYSTRYBUTORZY, SPRZEDAWCY LUB PRZEDSTAWICIELE ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, STRAT LUB KOSZTÓW. NINIEJSZE OŚWIADCZENIE O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ TEJ UMOWY, A WSZELKIE UŻYTKOWANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST UPRAWNIONE JEDYNIE ZGODNIE Z JEGO POSTANOWIENIAMI.

4. OGÓLNE

Niniejsza Umowa podlega, jest interpretowana i podlega wykładni prawa Japonii z wyłączeniem jego przepisów prawa kolizyjnego. W przypadku wystąpienia sporu w odniesieniu do niniejszej Umowy, użytkownik niniejszym zgadza się na objęcie jurysdykcją Japonii i zrzeka się prawa do wnoszenia sprzeciwu w oparciu o argumentację, że takie forum jest niedogodne (zasada forum non conveniens). Ponadto użytkownik zgadza się na przekazywanie pism procesowych dotyczących jakichkolwiek postępowań prawnych wynikających z niniejszej Umowy pocztą zwykłą lub innymi sposobami doręczenia za poręczeniem dostępnymi komercyjnie w rozsądnym zakresie. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie z jakiejkolwiek przyczyny uznane za nieważne, pozostałe postanowienia nie zostaną unieważnione i pozostaną całkowicie wiążące. Niniejsza Umowa stanowi całość umowy i porozumienia między użytkownikiem a Nikon i zastępuje wszelkie inne umowy dotyczące przedmiotu tej Umowy. Fakt nieskorzystania przez jedną ze stron z możliwości wymagania pełnego przestrzegania dowolnego z postanowień Umowy lub skorzystania z dowolnych możliwości, praw lub środków prawnych w niej zawartych nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się możliwości skorzystania w przyszłości z takiego zapisu, postanowienia, opcji, prawa lub środków prawnych, a takie zapisy, postanowienia, opcje, prawa lub środki prawne pozostaną całkowicie wiążące. Nagłówki sekcji niniejszej Umowy zostały zamieszczone jedynie dla wygody i nie stanowią jej części ani nie wpływają w żaden sposób na znaczenie lub interpretację niniejszej Umowy. Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy w sposób wyraźny nie przewidują inaczej, postanowienia sekcji 3 i sekcji 4 wraz z wszelkimi postanowieniami, które w swoim wyraźnym brzmieniu mają zastosowanie do okresów po zakończeniu niniejszej Umowy, pozostają wiążące po rozwiązaniu niniejszej Umowy z dowolnej przyczyny.

Instrukcje do produktów Nikon/ 2018/02/15/ Wer. 2. 0. 0

Skrócona instrukcja obsługi Ge Dncd450egcwc

Bezpośredni link do pobrania Skrócona instrukcja obsługi Ge Dncd450egcwc

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Skrócona instrukcja obsługi Ge Dncd450egcwc